Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Marszałek W. Ortyl podczas posiedzenia COTER

 


 Wojna w Ukrainie i jej skutki dla polityki spójności i współpracy transgranicznej – to jeden z głównych punktów dyskusji na 13. Posiedzeniu Komisji Spójności Terytorialnej i Budżetu Unii Europejskiej (COTER). Udział w dyskusji wziął marszałek Władysław Ortyl.

Marszałek Władysław Ortyl zabrał głos na temat sytuacji na Ukrainie, odniósł się przy tym do wizyty przewodniczącego KR i komisarz UE na Podkarparpaciu:

 

Gościliśmy wczoraj w naszym regionie Apostolosa Tzitzikostasa, przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów oraz Elisę Ferreirę, komisarz Unii Europejskiej do spraw Spójności i Reform. Rozmawialiśmy o problemach uchodźców i o dużej roli samorządów w tym całym procesie udzielania im wsparcia. Zgodziliśmy się co do tego, że problem związany z uchodźcami będzie procesem długotrwałym, a więc pomoc powinna też być długoterminowa – mówił.

 

Marszałek wskazał najważniejsze obszary, które wymagają wsparcia ze strony regionów, państw członkowskich oraz Unii Europejskiej:

 

Przede wszystkim powinniśmy pomagać uchodźcom – to jest pierwszy obszar, gdzie fundusze są potrzebne. Po drugie - powinniśmy pomagać tym, którzy udzielają tej pomocy, którzy goszczą uchodźców, którzy ponoszą wydatki z tym związane. Po trzecie - powinniśmy pomagać Ukrainie w procesie odbudowy i po czwarte - pomagać gospodarce tych, których ta wojna dotyka. Ja na przykładzie swojego regionu – Podkarpacia - który graniczy z Ukrainą mogę powiedzieć, że już dziś mamy jednostkowe odmowy przedsiębiorców związane z niewykorzystaniem środków europejskich na inwestycje. Odwołane są też wszystkie rezerwacje turystyczne. Tuż za granicą jest wojna i to wszystko wpłynie na naszą gospodarkę. Dlatego uważam, że ten właśnie obszar powinien być wykorzystany do wsparcia z funduszu spójności. Dziś mamy prawie sto procent zakontraktowanych środków ze starej perspektywy, więc uważamy, że nowa perspektywa musi wyraźnie się do tego odnieść – powiedział.

 

Władysław Ortyl zachęcał jednocześnie do angażowania się w pomoc Ukrainie i wykorzystania w tym zakresie stworzonego na tę okoliczność wirtualnego hubu:

 

Jeszcze raz zachęcam do korzystania z wirtualnego hubu pomocy dla Ukrainy, który jest utworzony przy Europejskim Komitecie Regionów. Tam możemy zgłaszać potrzeby i swoje możliwości, gdzie się one będą spotykały. Ważne, żeby ta pomoc była zweryfikowana i sprofesjonalizowana, bo ten odruch spontaniczności zaczyna już wygasać. Musimy przejść na profesjonalne systemowe działanie w tym zakresie – zakończył marszałek Ortyl.

  

Według Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców od dnia 24 lutego Ukrainę opuściło 3,6 miliona osób. Większość z nich udała się do państw sąsiednich. W dniu 24 marca 2022 r. Parlament Europejski wyraził zgodę na wniosek Komisji Europejskiej dotyczący działania w ramach polityki spójności na rzecz uchodźców w Europie (CARE), którego celem jest przekierowanie unijnych funduszy regionalnych i azylu do państw UE udzielających schronienia ludziom uciekającym przed inwazją Rosji w Ukrainie. Projekt przepisów zostanie teraz przekazany do Rady UE celem formalnego przyjęcia. Rozporządzenie wejdzie w życie jeden dzień po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE.

Aktualizacja obecnych zasad polityki spójności umożliwi szybkie przesunięcie dostępnych środków finansowych, aby wesprzeć państwa UE i ich regiony w zakresie udzielania wsparcia w sytuacji kryzysowej (tymczasowe zakwaterowanie, dostawy żywności i wody, opieka medyczna lub edukacja) osobom uciekającym z Ukrainy przed rosyjską agresją. Aktualizacja ta może objąć fundusze polityki spójności na lata 2014–2020, które nie zostały jeszcze przydzielone lub wydatkowane, a także dodatkową kwotę 10 mld EUR z funduszy REACT-EU. Państwa UE mogą wnioskować do UE o zwrot środków wydatkowanych w celu wsparcia ukraińskich uchodźców z mocą wsteczną, począwszy od dnia 24 lutego, tj. dnia, w którym Rosja dokonała inwazji na Ukrainę.

UE będzie w stanie pokryć 100% (w miejsce dotychczasowych 85%) wartości funduszy spójności wykorzystanych przez państwa członkowskie przez okres kolejnego roku (od połowy 2021 r. do połowy 2022 r.). Fundusze spójności UE wspierają inwestycje, które sprzyjają spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE, dążąc do zniwelowania nierówności pomiędzy jej regionami. Ponadto posłowie przedłużyli o jeden rok, do połowy 2024 r., okres korzystania ze środków w ramach zarówno Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, jak i Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014–2020, aby umożliwić państwom członkowskim szybki dostęp do niewykorzystanych zasobów. Istnieje możliwość uruchomienia kwoty 420 mln EUR na pokrycie kosztów zakwaterowania, żywności, opieki zdrowotnej lub dodatkowych pracowników.

W zakres kompetencji Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu Unii Europejskiej (COTER) wchodzą następujące dziedziny: spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna, fundusze strukturalne i planowanie przestrzenne, polityka miejska i mieszkalnictwo, transport i transeuropejskie sieci transportowe, makroregiony, współpraca terytorialna, statystyki regionalne i wskaźniki regionalne, roczny budżet UE, wieloletnie ramy finansowe oraz finanse lokalne i regionalne.

Do zadań Komisji COTER należy też zarządzanie wspólnymi działaniami KR-u i OECD – w obszarach takich jak jakość inwestycji publicznych, decentralizacja czy rozwój regionalny oraz rozwój obszarów miejskich i wiejskich. Głównym celem tej współpracy jest wzmocnienie dialogu politycznego między OECD a samorządami lokalnymi i regionalnymi UE oraz ostatecznie ulepszenie polityki publicznej wspierającej gospodarczy i społeczny dobrostan. Ponadto Komisja zajmuje się ocenami oddziaływania terytorialnego przeprowadzanymi w KR-ze. Oceny te zapewniają sprawozdawcom KR-u analizę potencjalnego wpływu terytorialnego wniosków legislacyjnych UE.

Autor Tekstu: D. Kozik

Autor zdjęć: Mateusz Romankiewicz

Biuro Prasowe UMWP