170524 szkolenieKoordynatorzy projektu wzięli udział w szkoleniu na temat rozliczania mikroprojektów realizowanych w ramach 1 i 3 osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Organizatorem warsztatów było Stowarzyszenie Euroregion Karpacki.


Podczas warsztatów mowa była między innymi o tym, by beneficjenci realizując zaplanowane w projekcie zadania uwzględnili możliwość obecności na nich osób niepełnosprawnych. Omówiona została także funkcjonalność generatora projektów w jego części związanej z tworzeniem harmonogramów i z rozliczaniem projektów.

Jednodniowe warsztaty rozpoczynały proces konsultacyjnych działań Euroregionu, które będą już miały charakter bezpośrednich spotkań zainteresowanych beneficjentów z ekspertami Stowarzyszenia Euroregion Karpacki.

520x100 interreg Pl Sk Podkarpackie