logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

160 biura

160 logo mpr

160 logo programu Copy

logo podkarpackie Copy

 

 

logo greenvelo jpg Copy

 

baner unesco

05 pierwsza wojna szlak

 

Turystyka w regionie

wrota-tury

Decydując się na imprezę turystyczną z biurem podróży należy sprawdzić czy posiada wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa.

Organizatora turystyki, mającego siedzibę na terenie Województwa Podkarpackiego można sprawdzić dzwoniąc do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie (nr tel. 17/7476617) lub pod adresem www.turystyka.gov.pl, gdzie znajduje się prowadzona przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Jeśli wybrane przez nas biuro nie figuruje w tej ewidencji albo jest zamieszczona informacja o zakazie prowadzenia działalności, należy zaniechać jego wyboru.

Przed wyjazdem zagranicznym warto sprawdzić na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych https://www.msz.gov.pl/pl/ informacje dotyczące kraju do którego się wybieramy czy nie figuruje w aktualnych ostrzeżeniach dla podróżujących.

Przedsiębiorca prowadzący działalność jako organizator imprezy turystycznej, pośrednik turystyczny działa na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1553 z późń. zm.)

w związku z tym:
- zobowiązany jest, na wypadek swojej niewypłacalności, zapewnić klientom pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej, a także zapewnić klientom zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana, następuje to poprzez zawarcie:
- umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej;
- umowy ubezpieczenia na rzecz klientów;
- przyjmowanie wpłat klientów wyłącznie na rachunek powierniczy, jeżeli przedsiębiorca wykonuje usługi turystyczne wyłącznie na trenie kraju i złoży marszałkowi województwa oświadczenie o przyjmowaniu wpłat na rachunek powierniczy;
- dokonuje w należnej wysokości terminowych wpłat składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Należy zwrócić uwagę na wysokość oraz datę ważności ww. zabezpieczenia finansowego.

Umowa o świadczenie usług turystycznych wymaga formy pisemnej i powinna określać: organizatora imprezy, numer jego wpisu do rejestru, NIP, imię i nazwisko oraz funkcję osoby, która w jego imieniu podpisuje umowę z konsumentem; miejsce pobytu lub trasę wycieczki; czas trwania imprezy turystycznej; program imprezy obejmujący rodzaj, jakość i terminy oferowanych usług — w tym rodzaj, charakter i kategorię środka transportu; datę, godzinę i miejscu wyjazdu i przyjazdu; położenie, rodzaj i kategorię obiektu hotelarskiego; liczbę i rodzaj posiłków; program zwiedzania i inne usługi wliczone w cenę; cenę imprezy turystycznej wraz
z wyszczególnieniem wszystkich dodatkowych opłat, jeżeli nie są one zawarte w cenie, i określeniem okoliczności, które mogą spowodować podwyższenie ceny.

Przedsiębiorca występujący wobec klienta jako agent turystyczny zobowiązany jest w umowach z klientami wskazywać:

- właściwego organizatora turystyki, którego reprezentuje;
- zawierać umowy o organizowanie imprez turystycznych na rzecz przedsiębiorcy wpisanego do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych;
- działać zgodnie z zawartymi umowami agencyjnymi.

Ponadto warto zwrócić uwagę na termin i wysokość pobieranych przez przedsiębiorcę zaliczek na poczet przyszłej imprezy turystycznej lub przyszłych usług turystycznych, który powinien być zgodny z posiadaną przez niego umową gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umową ubezpieczenia na rzecz klientów.

Klient, który płaci należność za imprezę turystyczną lub zaliczkę przekraczającą 10% ceny imprezy powinien otrzymać dokument potwierdzający posiadanie przez organizatora imprezy zabezpieczenia finansowego wraz ze wskazaniem sposobu ubiegania się o wypłatę środków z ww. zabezpieczeń finansowych w tym pisemnego potwierdzenia odprowadzenia składek do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Jeśli organizator turystyki przed rozpoczęciem imprezy jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z klientem, powinien klienta o tym niezwłocznie powiadomić. Wówczas klient może przyjąć zmianę umowy lub odstąpić od umowy z natychmiastowym zwrotem wszystkich, wpłaconych pieniędzy.
W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona.

Klient ma prawo złożyć reklamację

Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej klient stwierdza wadliwe wykonanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz organizatora turystyki, w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi. Niezależnie od zawiadomienia, klient może złożyć organizatorowi turystyki reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy.

Jeżeli organizator turystyki nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia tej imprezy, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.

W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji organizator turystyki jest zobowiązany szczegółowo uzasadnić przyczyny odmowy. W sytuacji gdy skargi klientów odnoszą się do kwestii cywilnoprawnych, wówczas swoich roszczeń można dochodzić na drodze cywilnoprawnej w sądzie.

Wskazać należy również, że organizator wyjazdu nie ponosi odpowiedzialności, jeśli szkoda wynika z działania lub zaniechania klienta (który np. spóźnił się na lot itp.), siły wyższej (np. huragan itp.) czy też działania osób nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie (np. kradzież portfela przez złodzieja itp.).

Organizator wyjazdu lub innej usługi turystycznej powinien przed jej rozpoczęciem przekazać konsumentowi pisemną informację o tym, do kogo zwrócić się w razie jakichkolwiek problemów w trakcie imprezy (imię i nazwisko, adres, numer telefonu lokalnego przedstawiciela organizatora).

Organizatorzy turystyki, organizujący imprezy turystyczne za granicą, mają obowiązek zawarcia na rzecz osób uczestniczących w tych imprezach umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

Przydatne strony:

www.turystykabezryzyka.pl
www.turystyka.gov.pl
https://www.msz.gov.pl/pl/
https://uokik.gov.pl/
https://odyseusz.msz.gov.pl/