MPRMinisterstwo Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) zawarły umowę na realizację programu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”. Dzięki porozumieniu mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży turystycznej i okołoturystycznej będą mogły uzyskać preferencyjne pożyczki na inwestycje w Polsce Wschodniej. Należy podkreślić, że dodatkowo preferowane będą obiekty posiadające lub ubiegające się o status MPR Green Velo. Wsparcie dla przedsiębiorców powinno zostać uruchomione we września 2017 r.

Wsparcie będzie udzielane przedsiębiorcom prowadzącym działalność zbieżną z poniżej wymienionymi charakterystycznymi turystycznymi rodzajami działalności/branżami (wg grup/klas/podklas PKD):

55 Zakwaterowanie;
56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem;
50.1 Transport morski i przybrzeżny pasażerski;
50.3 Transport wodny śródlądowy pasażerski;
51.1 Transport lotniczy pasażerski;
52.23 Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy;
77.11 Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
77.21 Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
79 Działalność związana z turystyką;
86 Opieka zdrowotna;
91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą;
93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;
96.02 Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne;
96.04 Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
47 Handel detaliczny;
03.12 Rybołówstwo w wodach śródlądowych;
10.52 Produkcja lodów;
10.86 Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;
16.29 Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów
używanych do wyplatania;
20.42 Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;
32 Pozostała produkcja wyrobów;
74.10 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Wsparciem będą objęte następujące główne kategorie projektów:

1) budowa i rozbudowa obiektów noclegowych (w tym m.in. konserwacja, renowacja, zachowanie, modernizacja, adaptacja obiektów historycznych, zabytkowych oraz poprzemysłowych wraz z otoczeniem i ich przystosowanie na cele turystyczne);

2) wsparcie projektów w obszarze turystyki polegających na zwiększeniu jakości/ standardu świadczonych usług i infrastruktury turystycznej, np. inwestycja mająca na celu podniesienie standardu hotelu do wyższej kategorii;

3) budowa i remont obiektów infrastruktury uzdrowisk, związanej z rozwojem funkcji leczniczo - wypoczynkowych na terenach gmin uzdrowiskowych;

4) budowa i rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej rozumianej jako kompleksowa oferta usług turystycznych (np. infrastruktura transportu wodnego, stacje narciarskie, pola golfowe) oraz obiektów gastronomicznych;

5) produkcja i sprzedaż ekologicznej żywności (tj. wykorzystywanie lokalnych zasobów ekologicznej żywności i produktów spożywczych) oraz produkcja i sprzedaż ekologicznych produktów, innych niż żywność (np. ekologiczne kosmetyki);

6) tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego (np. parki historyczne, rekreacyjne);

7) powstanie i rozwój produktów regionalnych i tradycyjnych, wzornictwo przemysłowe; przywracanie tradycyjnych zawodów - rękodzieło i rzemiosło.

Jako element ww. projektów może być objęte wsparciem tworzenie usług polegających na wykorzystaniu technik informacyjno – komunikacyjnych (TIK) np. w zakresie zapewnienia łatwego dostępu do informacji o usługach turystycznych (e-turystyka).

W przypadku wsparcia obiektów, preferowane będą obiekty posiadające lub ubiegające się o status „Miejsca Przyjaznego Rowerzystom” w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo.

W ramach wsparcia nie będzie finansowana działalność polegająca na:

a) promocji turystycznej;
b) rewitalizacji przestrzeni publicznych (np. rynków miejskich);
c) organizacji imprez o charakterze kulturalnym i turystycznym, takich jak wystawy, festiwale, koncerty, targi, itp.

Wsparcie może być uzupełnione o dedykowany komponent doradczy. Często barierą w sięganiu po zewnętrzny kapitał w PW okazuje się brak odpowiedniej wiedzy na temat możliwości rozwoju biznesu z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego.

Wsparcie będzie udzielane w szczególności w formie pożyczek. Możliwa wartość pojedynczej pożyczki: od 5 do 500 tys. zł, de minimis.