Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Logotypy programu

Województwo Podkarpackie od 2022 r. realizuje projekt nr RPPK.05.03.00-IZ.00-18-001/16 w ramach naboru wniosków nr RPPK.05.03.00-IZ.00-18-001/16 pn. „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego – etap II”.

Przedmiotem projektu jest dostawa :

 • ośmiu czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych;
 • czterech trzyczłonowych zespołów trakcyjnych w wersji hybrydowej;
 • symulatora jazdy pojazdem szynowym.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: V Infrastruktura komunikacyjna.

Działanie: 5.3 Infrastruktura kolejowa.

Nazwa beneficjenta: Województwo Podkarpackie.

Okres realizacji projektu: od 20.08.2022 do 15.12.2023.

Wartość projektu ogółem: 341 979 360,00 zł.

Wydatki kwalifikowalne: 278 015 000,00 zł, w tym:

wkład UE – 164 220 753,08 zł, budżet państwa – 5 144 340,99 zł.

Wkład własny – 172 614 265,93 zł.


CELE PROJEKTU

Głównym celem Projektu jest poprawa dostępności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu kolejowym oraz poprawa jakości oferowanych usług transportowych poprzez zakup nowego taboru kolejowego.

Przedmiotem projektu jest zakup 12 zespół trakcyjnych:4 hybrydowych i 8  elektrycznych , które będą wykorzystywane do realizacji wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich. Zakup nowego taboru umożliwi zastąpienie przestarzałych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz uzupełni istniejący o tabor w zakresie nowych rozwiązań pojazdów z napędem hybrydowym .Projekt przyczyni się do podniesienia standardu podróżowania transportem kolejowym. Ponadto przyczyni się on do wzrostu udziału taboru będącego własnością województwa w kolejowych przewozach pasażerskich. Zakupione pojazdy będą spełniać wymagane prawem normy techniczne i bezpieczeństwa. Ponadto zakup nowoczesnego taboru będzie stanowił odpowiedź na konieczność dostosowania transportu dla osób niepełnosprawnych. Zakupione pojazdy zostaną wyposażone w windy/pochylnie oraz miejsca specjalnie zabezpieczone dla pasażerów o ograniczonych możliwościach poruszania się. Nowoczesny standard planowanych do zakupu pojazdów zostanie zapewniony również poprzez zamontowanie System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Ze względu na ochronę środowiska w pojazdach zostanie zastosowany system zamkniętych WC. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zmniejszania negatywnego oddziaływania transportu na środowisko. Zastosowanie przy produkcji pojazdów nowych, lekkich materiałów, wysokiej sprawności zespołów napędowych, zintegrowanej automatyki wspomaganej systemami teleinformatycznymi zwiększy efektywność funkcjonowania pojazdów pod kątem energetycznym. Zakup taboru kolejowego stanowi istotne przedsięwzięcie z punktu widzenia dalszego zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego województwa. Dzięki tej inwestycji kolej będzie się umacniać jako alternatywny i komfortowy środek transportu na terenie województwa podkarpackiego stanowiący uzupełnienie zapotrzebowania na tego typu transport po uruchomieniu tzw. Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej.

Zakup nowego taboru kolejowego przyniesie wymierne korzyści w postaci:

 • zwiększenia niezawodności transportu kolejowego;
 • zwiększenie na terenie województwa obsługi połączeń nowoczesnymi pojazdami spełniającymi normy UE ;
 • uruchomienie nowych połączeń bez konieczności przesiadania się przez podróżnych na połączeniach mieszanych ( liniach kolejowych  z trakcją elektryczną oraz nieposiadających trakcji elektrycznej )
 • poprawy dostępności środków komunikacji kolejowej dla osób niepełnosprawnych;
  • zwiększenia komfortu podróży oraz zapewnienia maksymalnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa podróżnych;
  • zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko poprzez dostosowanie oddziaływania kolei na środowisko do poziomu wymaganego przez prawo, redukcji niektórych uciążliwości związanych z koleją, np. hałasu czy spalin ;
  • poprawy dostępności regionów peryferyjnych do połączeń kolejowych wraz ze stałym wzrostem liczby pasażerów;
  • zapewnienia sprawnego, szybkiego i komfortowego sposobu przemieszczania się dla mieszkańców, turystów, uczestników imprez kulturalnych i sportowych;
  • zwiększenia liczby pasażerów korzystających z transportu zbiorowego.

ZAKRES RZECZOWY

Zakupione w ramach projektu pojazdy będą posiadały i charakteryzowały się następującymi parametrami technicznymi:

 • maksymalna prędkość jazdy 160 km/h dla pojazdów trójczłonowych i czteroczłonowych;
 • maksymalna prędkość jazdy zespołów hybrydowych 120 km/h;
 • jednoprzestrzenne wnętrze w układzie siedzeń zapewniających maksymalne wykorzystanie pojemności wnętrza;
  • dynamiczny system informacji pasażerskiej;
  • system monitoringu;
  • Wi-Fi;
  • system łączności pasażer-maszynista;
  • system klimatyzacji;
  • automaty biletowe;
 • dostęp i specjalnie przygotowane miejsca dla osób ograniczonych ruchowo (w tym niepełnosprawnych);
 • pętla indukcyjna do wspomagania poruszania się osób z aparatami słuchowymi ;
  • miejsca przeznaczone do przewozu rowerów.
 • Elektroniczny bilet;
 • Całkowita pojemność zakupionego taboru wynosi 4 404 miejsc .

Producentem taboru jest Newag S.A. z Nowego Sącza.

Umowy zostały zawarte w dniu 08.07.2022 r. na :

 1. Dostawę 8 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych z symulatorem.

Umowa dotyczy ośmiu Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych (EZT) IMPULS 2 typu 31WE w wersji czteroczłonowej, wraz z symulatorem jazdy do prowadzenia szkoleń maszynistów, niezbędną dokumentacją techniczną, usługą serwisową do poziomu P4 włącznie, a także 6-letnią gwarancją.

Symulator jazdy umożliwiający przeprowadzanie szkoleń zostanie umieszczony

w dedykowanym pomieszczeniu zlokalizowanym w budynku nowego zaplecza technicznego PKA, które powstanie w sąsiedztwie stacji Rzeszów Staroniwa.

Umowa opiewa na kwotę 263,22 mln zł brutto.

Charakterystyka EZT:

 • Typ: 31WE
 • Ilość członów: 4
 • Ilość biletomatów: 2
 • Ilość miejsc: ok. 400

Pojazdy te docelowo zastąpią przestarzałe jednostki serii EN57 oraz EN71 własności Operatora, które nie posiadają wymaganych udogodnień dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej, klimatyzacji, systemów dynamicznej informacji pasażerskiej oraz toalet z zamkniętym obiegiem.

 1. Dostawę 4 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych.

Druga z zawartych umów dotyczy dostawy czterech trójczłonowych dwunapędowych zespołów trakcyjnych (tzw. hybryd) zasilanych z sieci trakcyjnej, jak również silników spalinowych spełniających obecne wymogi norm środowiskowych wraz dokumentacją techniczną, usługą serwisową do poziomu P4 włącznie oraz 10-letnią gwarancją.

Hybrydowy Zespół Trakcyjny IMPULS 2 typu 36WEh jest pierwszym polskim pojazdem szynowym, który oprócz napędu elektrycznego posiada równocześnie napęd spalinowy, co umożliwia pokonywanie odcinków nieposiadających sieci trakcyjnej. Zastosowanie tej innowacyjnej technologii w jednym zespole trakcyjnym sprawia, że jego funkcjonalność, jak i zakres zastosowania zdecydowanie wzrasta.

Pojazdy hybrydowe będą obsługiwać relacje, których trasy będą obejmować linie zelektryfikowane i niezelektryfikowane. W praktyce oznacza to, że jednostka będzie wykorzystywać dostępną na danym fragmencie sieć trakcyjną, natomiast w przypadku jej braku - takie odcinki trasy pokona z wykorzystaniem posiadanego silnika spalinowego. Ze względu na uniwersalny charakter tego rodzaju pojazdów, Samorząd Województwa nie planuje stałego przyporządkowania ich do konkretnej linii.

Wartość zawartej umowy wynosi 152,44 mln zł brutto.

Charakterystyka HZT:

 • Typ: 36WEh
 • Ilość członów: 3
 • Ilość biletomatów: 2
 • Ilość miejsc: ok. 300

Reasumując, NEWAG S.A. dostarczy 12 pojazdów kolejowych na łączną kwotę 415,66 mln zł brutto. Wszystkie będą wyposażone w głosowe i wizualne elementy systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej, urządzenia umożliwiające docelowo wdrożenie i obsługę biletu elektronicznego, a także są zgodne z Rozporządzeniami Komisji (UE) wydanymi w 2014 r.: TSI LOC&PAS, TSI SRT, TSI NOI, TSI PRM, TSI CCS. Posiadają również certyfikaty WE wydane przez Instytut Kolejnictwa dla podsystemu TABOR. Termin realizacji podpisanych umów to IV kwartał 2023 r.