130627 marszalek25 czerwca Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął projekt aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego, który określa kierunki rozwoju naszego regionu do 2020 roku. Teraz dokument trafi pod obrady Sejmiku Województwa. Pierwsze czytanie zaplanowano na 8 lipca, drugie odbędzie się w sierpniu.

Przyjęcie nowelizacji Strategii Rozwoju Województwa jest priorytetem, dlatego zarząd zajął się tym dokumentem w pierwszej kolejności – tłumaczy marszałek Władysław Ortyl - Musimy to zrobić w miarę szybko, ale dokładnie. Dokonaliśmy kilku zmian dla podkreślania ważności dokumentu. Teraz zajmą się nim radni podczas sesji sejmiku. Czas od pierwszego czytania do ostatecznego zatwierdzenia to okres, który umożliwia dokonanie w nim jeszcze kilku zmian. Niektórzy będą mieli krótsze wakacje, ale jest to niezwykle istotny dokument dla Podkarpacia. Liczę, że podczas sierpniowej sesji sejmiku strategia zostanie przyjęta.

Aktualizacją Strategii rozwoju województwa zajmuje się Departament Strategii i Planowania Przestrzennego, w którym od wielu miesięcy pracowano nad zmianami. Dokument powstawał także w oparciu o bardzo rozbudowane konsultacje społeczne z różnymi grupami społecznymi i zawodowymi.

Przyjęty przez zarząd projekt „Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2020 Aktualizacja 2013 – 2020”, został przygotowany w oparciu o nową koncepcję polityki regionalnej. Konieczność aktualizacji Strategii województwa to wynik zmian w podejściu do polityki regionalnej.

Zmieniły się uwarunkowania prawne, programowe, przygotowujemy się do nowego okresu programowania 2014-2020, jesteśmy także bogatsi o doświadczenia z kończącej się perspektywy unijnej – tłumaczy Jerzy Rodzeń dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Przestrzennego – Nowe podejście w polityce regionalnej preferuje przede wszystkim zintegrowane i wieloaspektowe podejście do rozwoju terytorialnego z mocnym zorientowaniem na rezultaty zaplanowanych celów – dodaje dyr. Rodzeń.

W poprzedniej strategii było aż osiem obszarów działań strategicznych – w tej będą tylko cztery. Do najważniejszych zaliczone zostały:

  • KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA - której celem jest rozwijanie przewag regionu w oparciu o kreatywne inteligentne specjalizacje jako przejaw budowania konkurencyjności krajowej i międzynarodowej.
  • KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY - których celem jest rozwój kapitału ludzkiego i społecznego jako czynników wzrostu poziomu edukacji, budowania aktywności obywatelskiej, a także poprawy poziomu życia mieszkańców.
  • ŚRODOWISKO I ENERGETYKA - których celem jest utrzymanie dobrego stanu środowiska, bezpieczeństwa energetycznego i racjonalne wykorzystanie energii, a także zapobieganie i przeciwdziałanie zagrożeniom oraz usuwanie ich negatywnych skutków.
  • SIEĆ OSADNICZA - której celem jest podniesienie dostępności wewnętrznej i zewnętrznej oraz poprawa spójności funkcjonalno-przestrzennej, budowanie potencjału rozwojowego regionu oraz zidentyfikowanych w Strategii biegunów wzrostu.

 

Mniejsza liczba działań strategicznych wynika z tego, że nie chcemy się „rozdrabniać”, nie chcemy wspierać wszystkiego na zasadzie, że każdemu po odrobinie – tłumaczy dyr. Jerzy Rodzeń – chcemy iść w kierunku wzmocnienia naszych mocnych stron, naszych potencjałów, które stanowią podstawę do budowy przewag konkurencyjnych w różnych obszarach aktywności województwa, jak na przykład w zakresie przemysłu lotniczego, rolno-spożywczego, informatycznego czy turystyki.

Ważnym przesłaniem Strategii jest wyrównanie dysproporcji rozwojowych między poszczególnymi obszarami regionu o różnym stopniu rozwoju. Cel ten osiągnięty będzie poprzez element terytorializacji polityki rozwoju, tj. wskazane w Strategii obszary strategicznej interwencji, których jest ok. 30. Obszary będą wskazywać miejsca w regionie, które w pierwszej kolejności wymagają interwencji, głównie finansowej.

Głównym celem Strategii jest zatrzymanie dysproporcji rozwojowych między Podkarpaciem a bogatszymi regionami, wzrost PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca i zmiany pozycji województwa na liście rankingowej z punktu widzenia poziomu społeczno-gospodarczego rozwoju.

Szansa jest realna, że osiągniemy te cele z uwagi na znacznie większą dynamikę rozwoju województw Polski Wschodniej w tym także Podkarpacia w porównaniu do bogatszych regionów w kraju – dodaje dyr. Jerzy Rodzeń.

Do pobrania: Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 - 2013 Aktualizacja 2013 - 2020 (.pdf)

Monika Konopka
Departament Organizacyjny