strategia-wojewodzwa-banner16027 maja 2013 r. zakończyły się prowadzone przez Zarząd Województwa Podkarpackiego konsultacje społeczne projektu zaktualizowanej  Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

W dniach od 10 - 22 maja 2013 r. w Przemyślu, Krośnie, Tarnobrzegu i Rzeszowie  odbyły się spotkania konsultacyjne zorganizowane dla mieszkańców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i innych zainteresowanych podmiotów, których celem było przedstawienie projektów konsultowanych dokumentów oraz dyskusja nad zaproponowanymi w Strategii zapisami.

Przez cały czas trwania konsultacji, projekt Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko  były udostępnione do wglądu w Departamencie Strategii i Planowania Przestrzennego oraz dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego www.umwp.podkarpackie.pl .

Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wpłynęło 135 uwag. Zdecydowaną większość uwag zgłosili przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Wśród podmiotów zgłaszających uwagi były również instytucje pozarządowe oraz osoby fizyczne. Podmioty zgłaszające wnioski przede wszystkim zwracają uwagę na konieczność uzupełnienia, dostosowania do stanu faktycznego lub doprecyzowania opisów zawartych w projekcie. Wnioski zostały poddane wnikliwej analizie i będą wykorzystane w procesie przygotowania końcowej wersji aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020.

W imieniu przedstawicieli Samorządu Województwa Podkarpackiego  serdecznie dziękujemy Państwu za przekazane uwagi i sugestie kierowane do Zarządu Województwa Podkarpackiego, który odpowiedzialny jest za kreowanie polityki rozwoju naszego regionu.

Informacje dotyczące dalszego przebiegu aktualizacji dokumentu Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko udostępniane będą na stronie internetowej www.umwp.podkarpackie.pl oraz www.monitoruj.podkarpackie.pl.