Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Zespoły zadaniowe jako reprezentanci kluczowych obszarów strategicznych, zaangażowane w opracowanie diagnozy i części kierunkowej aktualizowanego dokumentu Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

|
KT
strategia-wojewodzwa-banner160Rozpoczęły prace zespoły zadaniowe w ramach najważniejszych dla rozwoju regionu obszarów strategicznych tj: konkurencyjna i efektywna gospodarka, infrastruktura techniczna, polityka społeczna, bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, rozwój wsi i rolnictwa, współpraca międzynarodowa.

W pracach zespołów uczestniczą m.in. przedstawiciele jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego, jednostek samorządu terytorialnego, naukowcy i eksperci z danej dziedziny. Aktualnie członkowie zespołów zadaniowych opracowują diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego, która zostanie poddana analizie pod kątem identyfikacji szans i zagrożeń oraz określenia kluczowych problemów stanowiących bariery rozwojowe regionu. Przedmiotem kolejnych etapów prac zespołów będzie wypracowanie głównych kierunków rozwoju w oparciu o zidentyfikowane własne potencjały rozwojowe województwa, w dalszej kolejności określone zostaną cele szczegółowe i działania, a także wskaźniki monitorowania głównych obszarów strategicznych istotnych z punktu widzenia rozwoju regionu, które zostaną wykorzystane do oceny uzyskiwanych efektów rozwojowych w procesie realizacji Strategii. Prace zespołów zakończą się przygotowaniem finalnej wersji aktualizowanego dokumentu Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020.