strategia-wojewodzwa-banner160Samorząd Województwa Podkarpackiego w dniu 30 maja 2011 r. podjął uchwałę o przystąpieniu do aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 (SRW). Podjęcie decyzji dotyczącej opracowania zmian w SRW wynikała m.in. z konieczności aktualizacji i zsynchronizowania obecnie obowiązujących zapisów Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 z krajowymi oraz unijnymi dokumentami strategicznymi, mającymi zasadnicze znaczenie dla kształtu strategii regionalnych w nowej perspektywie finansowej UE.
 
W nowym systemie zarządzania rozwojem - do głównych krajowych dokumentów strategicznych, w oparciu o które prowadzona będzie polityka rozwoju należy m. in. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Realizacji celów rozwojowych ŚSRK służyć będzie 9 zintegrowanych strategii w tym Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego – Regiony Miasta Obszary Wiejskie. Dodatkowo na decyzję o przystąpieniu do aktualizacji SRW miały wpływ wnioski wynikające z debaty dotyczącej polityki rozwoju UE,

w szczególności polityki spójności po 2013 roku, znajdujące odzwierciedlenie w „nowych” unijnych dokumentach strategicznych (Strategia Europa 2020, V Raport Kohezyjny).