Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


„Analiza problemu ochrony bioróżnorodności w kontekście unieszkodliwiania ścieków komunalnych oraz konieczności zapewnienia ludności wody właściwej jakości na terenie województwa podkarpackiego, w szczególności na obszarach cennych przyrodniczo”

Beneficjent projektu: Województwo Podkarpackie

Tytuł projektu: „Analiza problemu ochrony bioróżnorodności w kontekście unieszkodliwiania ścieków komunalnych oraz konieczności zapewnienia ludności wody właściwej jakości na terenie województwa podkarpackiego, w szczególności na obszarach cennych przyrodniczo”.

Cele projektu: Głównym celem projektu było sporządzenie opracowania, które dokonało analizy problemu ochrony bioróżnorodności w kontekście unieszkodliwiania ścieków komunalnych oraz konieczności zapewnienia ludności wody właściwej jakości na terenie województwa podkarpackiego, w szczególności na obszarach cennych przyrodniczo.

Zakres opracowania:

  1. Szczegółowa identyfikacja obszarów w województwie podkarpackim bez dostępu do zbiorowego zaopatrzenia w wodę pitną.
  2. Analiza potrzeb i możliwości zaopatrzenia ludności na terenie województwa podkarpackiego w wodę pitną dobrej jakości ze wskazaniem najlepszych rozwiązań technicznych i ekonomicznych.
  3. Analiza zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz bioróżnorodności związanych ze zidentyfikowanymi problemami w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, między innymi emisją biogenów, prowadzącą do eutrofizacji siedlisk, w poszczególnych gminach województwa, na obszarach położonych poza aglomeracjami ze szczególnym uwzględnieniem istniejących form ochrony przyrody.
  4. Analiza potrzeb i możliwości zastosowania rozwiązań dotyczących gospodarki ściekowej poza aglomeracjami ze szczególnym uwzględnieniem obszarów o niskim wskaźniku skanalizowania/zwodociągowania z uwzględnieniem istniejących barier np. ukształtowanie terenu, rozproszona zabudowa, również w odniesieniu do istniejących form ochrony przyrody.
  5. Wskazanie najlepszych rozwiązań technologicznych w zakresie rozwiązania problemów gospodarki wodno-ściekowej na danym terenie z uwzględnieniem efektywności kosztowej wykonania danego obiektu oraz możliwością odprowadzania/odbioru tych ścieków.

Osiągniete efekty: Efektem rzeczowym projektu jest dokumentacja, na podstawie której możliwym jest ujęcie w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2027 i realizowanie inwestycji mających na celu rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie województwa.

Czas realizacji projektu: II-IV kwartał 2021r.

Wartość projektu: 430 500,00zł

Wkład Funduszy Europejskich: 430 500,00zł (100%),

Projekt finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa  IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna.