Gospodarka odpadami i opłaty ekologiczne to główny temat seminarium, które trwa w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Uczestniczą w nim pracownicy urzędów marszałkowskich.

To kolejne już, z cyklu corocznych spotkań pracowników Urzędów Marszałkowskich, organizowanych od 2010 roku w różnych województwach. Pozwalają one na analizę najważniejszych problemów  związanych z w/w tematyką oraz przynoszą wymierne efekty w postaci wprowadzania jednolitych standardów w zakresie orzecznictwa administracyjnego. W tegorocznym seminarium, którego gospodarzem jest Departament Ochrony Środowiska  Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, uczestniczy 70 pracowników z 15 urzędów marszałkowskich, zajmujących się na co dzień omawianą tematyką.
Gości przywitała wicemarszałek Maria Kurowska. Podczas seminarium poruszyła istotne kwestie w zakresie zagospodarowania odpadów oraz opłat ekologicznych, jakimi są niespójne i często zmieniające się prawo oraz nakładanie nowych obowiązków na samorządy województw. Zwróciła również uwagę, że praktycznie każdy nowo wprowadzany akt prawny w zakresie odpadów jest źródłem problemów i niejasności.
Organizacja takich spotkań, będących płaszczyzna wymiany doświadczeń stała się potrzebą chwili, gdyż dochodzi do sytuacji, iż inaczej interpretują ten sam przepis organy wydające decyzje administracyjne na zagospodarowanie odpadów, a inaczej jednostki zajmujące się kontrolami. Możliwość zróżnicowanego podejścia do  tej samej sprawy w różnych instytucjach nie wpływa korzystnie na wizerunek urzędu i urzędnika – mówiła wicemarszałek.
Seminarzyści omawiają problemy dotyczące w szczególności przeprowadzania kontroli oraz postępowań pokontrolnych, wydawania decyzji związanych z gospodarowaniem odpadów, w tym pozwoleń zintegrowanych, ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ponadto przedmiotem rozmów jest Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami oraz pomoc  publiczna w opłatach za korzystanie ze środowiska oraz w opłacie produktowej.
Dzisiejsze spotkanie, wzorem poprzednich, winno pozwolić na wypracowanie wspólnego podejścia do zagadnień, które dotychczas były rozstrzygane w województwach w sposób zróżnicowany. Mam nadzieję także, iż efektem wspólnych dyskusji będzie wypracowanie stanowiska, dotyczącego najbardziej problematycznych kwestii, które będzie mogło stanowić podstawę do zainicjowania najpilniejszych  zmian prawnych – podsumowała wicemarszałek M. Kurowska.
Wypracowane podczas seminarium wnioski skierowane zostaną do Ministra Środowiska.

 
Krystyna Kasprzyk
Kancelaria Zarządu