Z inicjatywy Marszałka Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie spotkali się przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, Polskiego Związku Łowieckiego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie oraz Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Tematem debaty były szkody łowieckie. Samorząd województwa reprezentowała podczas spotkania wicemarszałek województwa Maria Kurowska, która otworzyła dyskusję.

W swoim wystąpieniu wicemarszałek Kurowska wskazała, iż samorząd województwa dostrzega jak wielkim problem są szkody łowieckie, które obecnie coraz częściej uniemożliwiają prowadzenie prawidłowej gospodarki rolnej i często zagrażają bytowi ekonomicznemu gospodarstw. Ponadto podkreśliła, iż pomimo znacznego natężenia zjawiska, to regulacje prawne ograniczają w znacznym stopniu podejmowanie działań prowadzących do zminimalizowanie natężenia występowania szkód łowieckich oraz ograniczenia żerowania zwierzyny blisko zabudowań:

Kompetencje samorządu województwa zostały ograniczone wyłączenie do szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, bez możliwości finansowania działań prewencyjnych. W przypadku samorządów gminnych, ustawodawca przewidział jedynie możliwość opiniowania rocznych planów łowieckich, na podstawie, których prowadzona jest gospodarka łowiecka w danym obwodzie łowieckim. Natomiast odpowiedzialność za gospodarowanie populacjami zwierząt łownych została przekazana wyłącznie zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich. Jednakże należy tu podkreślić, iż gospodarka łowiecka może być prowadzona wyłącznie na obszarze obwodu łowieckiego. Natomiast na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, ustawodawca nie dopuszcza działań z zakresu gospodarowania populacjami zwierzyny. Mamy tu do czynienia z poważną luką prawną, gdyż to właśnie na obszarach wyłączonych z prowadzenia gospodarki łowieckiej tj. na terenach miast i blisko zabudowań mieszkalnych występują duże problemy z zakresu szkód łowieckich i żerowania zwierząt łownych w bliskim otoczeniu ludzi - podkreślała  wicemarszałek Maria Kurowska.

Na zakończenie swojego wystąpienia wicemarszałek wyraziła nadzieję, iż obecność na spotkaniu tak szerokiego grona osób zaangażowanych zarówno w sprawy rolnictwa, jak i łowiectwa, zagwarantuje wyjaśnienie wszystkich wątpliwości i niejasności w zakresie ograniczenia szkód łowieckich i redukcji liczebności zwierząt łownych.  

Zagadnienia szacowania szkód łowieckich przez zarządców/dzierżawców obwodów łowieckich, możliwości ograniczenia liczebności populacji zwierząt łownych oraz zasady gospodarowania populacji zostały szczegółowo omówione przez przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie oraz Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Rzeszowie. Pracownik Oddziału łowiectwa i rybactwa Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem urzędu marszałkowskiego  przedstawił tematykę terenów wyłączonych z prowadzenia gospodarki łowieckiej oraz kwestie powstawania sporów kompetencyjnych w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej na lini Zarząd Województwa Podkarpackiego – zarządcy/dzierżawcy obwodów łowieckich.  

Wicemarszałek Kurowska wyraziła nadzieję, że debata pozwoliła  wyjaśnić wiele kwestii dotyczących sytuacji w poszczególnych gminach oraz pomoże sprawniej załatwiać sprawy związanych z szacowaniem szkód łowieckich.  

Emilia Kojtych-Lichota
Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
Fot. Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP