OBWIESZCZENIE

 

Informuję, iż w związku z pracami legislacyjnymi nad zmianą ustawy o odpadach wynikającymi m. in. z dokumentu pt.: „Programowanie perspektywy finansowej 2014 – 2020 - Umowa Partnerstwa" przystąpiono do prac przygotowawczych związanych z opracowaniem aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego wraz z Planem Inwestycyjnym. W związku z powyższym zapraszam do zgłaszania planowanych w latach 2014 – 2020 inwestycji związanych z kompleksową poprawą gospodarowania odpadami komunalnymi, odpadami innymi niż komunalne oraz związanych z rozbudową systemu selektywnej zbiórki odpadów a także zamykaniem i rekultywacją składowisk odpadów.
Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę i zakres zadania, szacunkowy koszt, lata realizacji, wskazanie inwestora o ile jest to możliwe.
Zgłoszenia należy kierować pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Ochrony Środowiska, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów do dnia 17 października 2014r.