Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  


Warunki i tryb wspierania rozwoju sportu w Województwie Podkarpackim

Z budżetu Województwa Podkarpackiego finansowane lub dofinansowane mogą być zadania dotyczące:

 1. upowszechniania aktywności fizycznej wśród społeczeństwa Województwa Podkarpackiego
 2. podniesienia poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego

Upowszechnianie aktywności fizycznej

Poprzez realizację tego zadania Województwo zamierza osiągnąć cel publiczny, jakim jest:

 • poprawa kondycji fizycznej i psychicznej w społeczeństwie Województwa Podkarpackiego,
 • umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności ruchowej jak największej liczbie mieszkańców Województwa Podkarpackiego, w tym osobom niepełnosprawnym,
 • rozwój stosunków społecznych poprzez udział w imprezach sportowych.

Wspieranie lub powierzanie zadań, w ramach sportu powszechnego odbywa się w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Informacje o konkursach ofert w dziedzinie sportu znajdziesz TUTAJ

Podniesienie poziomu sportowego zawodników

Poprzez realizację tego zadania Województwo zamierza osiągnąć cel publiczny, jakim jest:

 • poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników Województwa Podkarpackiego,
 • osiąganie wyższych wyników sportowych przez zawodników Województwa Podkarpackiego.

Obejmuje ono następujące zadania:

 • udział reprezentantów woj. podkarpackiego lub organizacja na terenie woj. podkarpackiego zawodów rangi Mistrzostw Świata, Pucharu Świata, Mistrzostw Europy, Pucharu Europy, Mistrzostw Polski, Pucharu Polski oraz Mistrzostw Województwa Podkarpackiego,
 • udział reprezentantów woj. podkarpackiego lub organizacja na terenie woj. podkarpackiego zawodów w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego, prowadzonego przez ministerstwo właściwe ds. sportu,
 • organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w ramach kadr wojewódzkich,
 • organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich,
 • organizacja współzawodnictwa sportowego zawodników niepełnosprawnych oraz udział reprezentantów woj. podkarpackiego w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych,
 • szkolenie kadry trenersko-instruktorskiej,
 • zakup sprzętu sportowego, w szczególności z przeznaczeniem na szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo woj. podkarpackiego.

Realizacja ww. zadania obejmuje dyscypliny ujęte w wykazie sportów Systemu Sportu Młodzieżowego, prowadzonym przez ministerstwo właściwe ds. sportu.

Województwo Podkarpackie finansuje lub dofinansowuje realizację ww. zadań w formie dotacji celowej. Dotację może otrzymać stowarzyszenie niedziałające w celu osiągnięcia zysku, spełniające łącznie niżej wymienione warunki:

 • złoży wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Woj. Podkarpackiego na zadanie mające na celu podniesienie poziomu sportowego zawodników woj. podkarpackiego,
 • działania przewidziane do realizacji we wniosku realizują ww. cel publiczny,
 • ma siedzibę na terenie woj. podkarpackiego.

Nabór wniosków odbywa się w następujących terminach:

 • do 30 listopada – na zadania realizowane od stycznia kolejnego roku,
 • do 30 marca – na zadania realizowane od maja,
 • do 30 lipca – na zadania realizowane od września.

 Do pobrania:

Ujednolicony tekst Uchwały Nr LII/988/10 Sejmiku Woj. Podkarpackiego z dnia 25.10.2010 r. ws. warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w Woj. Podkarpackim