PSeAP–2 – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej–2

Projekt będzie realizowany w ramach II osi priorytetowej Cyfrowe Podkarpackie RPO WP na lata 2014-2020 Priorytet Inwestycyjny 2 c - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.
Zgodnie z uchwałą nr 132/2843/16 Zarządu Województwa z dnia 12 stycznia 2016 r. za koordynację działań w Projekcie PSeAP-2 odpowiedzialny będzie Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Zadania i kompetencje poszczególnych departamentów zostały określone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, stanowiącego Załącznik do uchwały Nr 262/6420/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r. z późniejszymi zmianami.

1. Projekt realizowany będzie wyłącznie przez Województwo Podkarpackie,
a bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Projekt przewiduje działania na rzecz jednostek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego będących jednostkami budżetowymi.
PSeAP-2 będzie realizowany przez Beneficjenta za pośrednictwem struktur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego jak również departamentów zaangażowanych do obsługi Projektu, tj. Departamentu Organizacyjnego Biura Obsługi Informatycznej. Ponadto do udziału w pracach organizacji projektowej wyznaczone zostaną osoby reprezentujące każdy departament. Osoby te będą uczestniczyły w Projekcie, jako członkowie Zespołu Projektowego lub Zespołów Roboczych.

2. Beneficjenci projektu

• administracja publiczna,
• osoby fizyczne, które posiadają interes prawny w zakresie zadań których realizacja leży w kompetencji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,
• przedsiębiorcy którzy zobowiązani są do realizacji sprawozdawczości w zakresie należącym do kompetencji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,
• organizacje pozarządowe.

3. Szacowany budżet

• wartość projektu: 6 000 000,00 zł
• dofinansowanie: 5 100 000,00 zł
• wkład własny: 900 000,00 zł

4. cele projektu

Nadrzędnym celem projektu jest usprawnienie realizacji zadań przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Realizacja celu odbywać się będzie poprzez zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w obsłudze zadań Urzędu oraz udostępnienie stronom mającym interes prawny i faktyczny usług świadczonych drogą elektroniczną. Usługi nakierowane będą dla odbiorców indywidualnych, przedsiębiorców, stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego.

Celami strategicznymi, które zamierza się osiągnąć w wyniku realizacji projektu PSeAP-2 są:
• podniesienie ilości i jakości usług udostępnianych z wykorzystaniem Internetu,
• skrócenie obywatelom, przedsiębiorcom oraz pracownikom administracji publicznej czasu realizacji spraw oraz dostępu do informacji,
• ograniczenie konieczności osobistej obecności stron w urzędzie w trakcie załatwiania spraw,
• poprawa funkcjonowania UMWP w wyniku zwiększenia wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych,
• poprawa efektywności nadzoru nad nadzorowanymi przez Województwo Podkarpackie jednostkami organizacyjnymi,
• zwiększenie bezpieczeństwa ochrony danych znajdujących się w systemie informatycznym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,
• ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do usług publicznych należących do kompetencji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,
• poprawa wizerunku i promocji województwa podkarpackiego w Internecie,
• przyczynienie się do budowy społeczeństwa informacyjnego.

5. Zakres realizacji projektu

W ramach zakresu rzeczowego projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej-2 (PSeAP-2) zakłada się:
• wytworzenie i udostępnienie e-usług publicznych obsługiwanych przez merytoryczne departamenty,
• wdrożenie narzędzia informatycznego (aplikacji internetowej) umożliwiającego departamentom i jednostkom organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego udostępnianie aktywnych formularzy w postaci internetowego generowania cyfrowych wniosków i formularzy,
• wdrożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Systemu elektronicznego obiegu dokumentów,
• wdrożenie Informatycznego systemu nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez Województwo Podkarpackie,
• wdrożenie Systemu zarządzania finansami i zasobami UMWP,
• zakup sprzętu informatycznego umożliwiającego realizację zakładanych w projekcie celów,
• integrację udostępnianych e-usług z platformą ePUAP oraz Systemem e-Usług Internetowych - portalu powstałego w ramach projektu PSeAP.

Zaplanowane do realizacji w ramach projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej-2 (PSeAP-2) e-usługi będą udostępniane zainteresowanym stronom poprzez generator wniosków, platformę e-PUAP2 oraz portal SeUI powstały w ramach projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej. Takie rozwiązanie ułatwi dostęp do tych usług poprzez wykorzystanie komplementarnych względem generatora wniosków portali internetowych dedykowanych do udostępniania e-usług przez administrację publiczną.
W celu weryfikacji tożsamości będą wykorzystywane mechanizmy udostępniane w ramach platformy e-PUAP2, w tym podpis kwalifikowany lub profil zaufany. Dotyczyć to będzie wniosków składanych poprzez wejście na portal SeUI oraz wniosków składanych z wykorzystaniem wykonanego w ramach projektu generatora. Zintegrowanie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów z platformą e-PUAP2 umożliwi powiązanie poszczególnych spraw w ramach zdefiniowanej ścieżki obiegu dokumentów. Sposób i zakres powiązania składanych wniosków ze zdefiniowaną ścieżką obiegu dokumentów wynikał będzie z warunków technicznych funkcjonowania e-PUAP2.
W projekcie PSeAP-2 przyjęto ustalenie, że za utrzymanie w aktualności e-usług odpowiedzialne będą departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie merytoryczne dla poszczególnych spraw.

Opracowała
Aleksandra Zioło

Szczegółową informację zamieszczono w dołączonym pliku. Aktualność informacji: 7.03.2017 r.

 RPO WP 2014-2020