140428-pseap-logotypDobiega końca budowa   projektu „PSeAP” - „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego w ramach III Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013.

11 lipca 2014 r. zakończyły się testy funkcjonalne akceptacyjne oraz pozafunkcjonalne w zakresie bezpieczeństwa, konfiguracji, wydajności, obciążenia, przeciążenia, odtwarzania po awarii, integracji Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Systemu e-Usług Internetowych. Wcześniej, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, pilotażowe wdrożenie systemu odbyło się w 10 wybranych jednostkach samorządu terytorialnego. Równocześnie rozpoczęto cykl szkoleń mających na celu merytoryczne przygotowanie pracowników jednostek samorządu terytorialnego do wdrożenia i realizacji elektronicznego obiegu dokumentów.

Obecnie trwają instruktaże stanowiskowe dla wybranych grup użytkowników Systemu EOD (administratorzy, kadra zarządzająca, użytkownicy kluczowi, archiwiści) oraz instruktaże dotyczące dostarczonego sprzętu do JST dla administratorów lokalnych oraz administratorów centralnych. Uruchomione zostały również elektroniczne instruktaże stanowiskowe dla wszystkich użytkowników systemu. Odbywają się także czynności personalizacji Systemów Obiegu Dokumentów u Partnerów Projektu.

W tym samym czasie u 10 Partnerów Projektu będących uczestnikami pilotażu uruchomione zostały testy stabilności, co jest równoznaczne ze startem produkcyjnym systemu w tych jednostkach, a okres tych testów będzie trwał nieprzerwanie przez 2 miesiące i w tym okresie środowisko produkcyjne będzie monitorowane i oceniane pod względem ewentualnego występowania błędów krytycznych lub poważnych.

„PSeAP” - „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” to największy projekt teleinformatyczny realizowany obecnie przez samorząd województwa podkarpackiego, a jego celem jest zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną poprzez:

- budowę systemów informatycznych, umożliwiających dostęp obywateli do e-usług.

-   modernizację infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej.

- wprowadzenie procedur obsługi i standardów informatycznych w zakresie świadczenie e-usług.

Projekt realizowany jest w partnerstwie 160 podmiotów w 238 lokalizacjach. Liderem projektu jest Województwo Podkarpackie zaś Partnerami Projektu – Jednostki Samorządu Terytorialnego Województwa Podkarpackiego: 145 gmin, miast i miast na prawach powiatu oraz 14 powiatów.

Termin zakończenia budowy systemu to 31 października 2014 r.

Aleksandra Zioło
Departament Społeczeństwa Informacyjnego