170626 czerwcowe obrady sejmiku

Sprawy ochrony zdrowia - w związku z wizytą na sesji ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła - zdeterminowały XXXIX sesję sejmiku województwa podkarpackiego.

Na obrady lokalnego parlamentu zaprosił ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, przewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś. Na sesji obecna była także wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko oraz wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Minister Radziwiłł mówił w swoim wystąpieniu o dwóch kwestiach. Pierwsza z nich to   potrzeba „odbudowania” w szkołach medycyny szkolnej, czyli gabinetów lekarskich i stomatologicznych lub tak zwanych dentobusów, czyli mobilnych gabinetów.

Chodzi o to, abyśmy lepiej zadbali o bezpieczeństwo zdrowotne dzieci i młodzieży, abyśmy dali im dostęp do szeroko rozumianej promocji zdrowego stylu życia. Wreszcie, aby była to szansa wczesnego wykrywania chorób czy wyrównywania szans dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych – mówił podczas sesji minister Radziwiłł.

Kwestią, która najbardziej zainteresowała radnych była sprawa ustawy, wprowadzającej tak zwaną „sieć szpitali”. Ich lista ma zostać ogłoszona 27 czerwca. Minister Radziwiłł mówił o założeniach ustawy, o korzyściach, jakie będą mieć pacjenci z wprowadzenia tych zmian. Jak podkreślał chodzi głównie o to, aby poprawić dostępność świadczeń dla pacjentów.  

Koncentrujemy się głównie na szpitalach, które przyjmują pacjentów „na ostro”, przez izbę przyjęć, w stanie nagłego zachorowania, przez oddział ratunkowy. Bardzo ważne są zmiany dotyczące przyjmowania pacjentów na izbach przyjęć i SOR-ach, bo tam zderzają się dwa strumienie pacjentów – ci, którzy takiej opieki wymagają oraz ci, którzy z różnych przyczyn nie skorzystali z podstawowej opieki medycznej. Prostym rozwiązaniem jest wzmocnienie już istniejącej lub zorganizowanie poradni dla tych pacjentów, stworzenie dodatkowego wsparcia dla nocnej i świątecznej opieki lekarskiej w szpitalach, tak aby odciążyć izby przyjęć – mówił minister.

Druga sprawa to kwestia finansowania świadczeń – dziś jest to oparte na zasadzie procedura, faktura, wynagrodzenie, to może prowadzić do selekcji pacjentów, bo procedury są bardziej i mniej atrakcyjne. Teraz podstawą wynagradzania szpitala będzie ryczałt, który będzie wiązał się z kwestią jakości i ilości świadczeń. Chodzi o bardziej kompleksowe leczenie pacjenta, a nie skupianie się na wykonaniu lepiej czy gorzej płatnych procedur u danego pacjenta - podkreślał minister.  

Trzeci obszar ważny dla pacjentów, to obszar po wyjściu pacjenta ze szpitala, dopełnienie leczenia szpitalnego, dostępność specjalistów, ambulatorium, rehabilitacji. Dziś jest to dużym problemem dla wielu pacjentów. W zmienionej ustawie powierzamy to również w ramach ryczałtu szpitalowi, który wchodzi do sieci – mówił podczas sesji minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Minister Radziwiłł uspokajał jednocześnie: Te szpitale, które nie znajdą się w tak zwanej sieci szpitali, będą działały według dotychczasowych założeń, niezmienionych. Nie ma więc mowy o tym, aby szpital, który nie znajdzie się w tej sieci był placówką do likwidacji. Takie myślenie jest absolutnie nieuprawnione. 

Wystąpienie ministra wywołało dyskusję radnych na temat sytuacji podkarpackich szpitali.

W czasie sesji radni województwa zdecydowali o przyjęciu w poczet „Zasłużonych dla Województwa Podkarpackiego”  kolejnych osób. Pierwsza z nich to emerytowany biskup pomocniczy diecezji sandomierskiej Edward Frankowski – przez lata zaangażowany w działalność na rzecz osób krzywdzonych przez władze PRL, sam represjonowany przez władze komunistyczne. Przez lata inspirował wiele inicjatyw społecznych. Jest twórca i organizatorem filii KUL W Stalowej Woli a jego osiągnięcia zaowocowały licznymi odznaczeniami i wyróżnieniami. Drugi z zasłużonych to Marek Strączek – dowódca Południowo-Wschodniego Okręgu Związku Strzeleckiego „STRZELEC” Józefa Piłsudskiego.     

Radni podjęli także uchwałę o nadaniu zaszczytnego tytułu zasłużonego dla regionu pośmiertnie śp. Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu – Wicepremierowi, Ministrowi Skarbu, Ministrowi Przemysłu i Handlu II RP, gospodarczemu wizjonerowi, jednej z najwybitniejszych postaci w dziedzinie gospodarki w historii Polski, twórcy Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Przed sesją przed radnymi zaprezentowali się artyści z Zespołu Tańca Narodów Świata AKCENT z Moskwy oraz Zespołu Pieśni i Tańca PAPARATZ KVETKA ze Słucka na Białorusi. W Polsce biorą oni udział w XIII Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym  "Dzieci Gór i Dolin" - Niebocko 2017.

Aleksandra Gorzelak – Nieduży
Foto Michał Wiatr
Video Michał Bosek