Publikujemy stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego przyjęte dzisiaj przez Zarząd Województwa. Dotyczą one rozwiązania problemu finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń medycznych wykonywanych przez pielęgniarki i położne, oraz wprowadzenia etatów rezydenckich dla pielęgniarek i położnych. Obie uchwały trafią pod obrady sejmiku.

 


Załącznik do Uchwały Nr ……………...

Sejmiku Województwa Podkarpackiego

z dnia ……………………

Stanowisko

Sejmiku Województwa Podkarpackiego

w sprawie rozwiązania problemu finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń medycznych wykonywanych przez pielęgniarki i położne

Mając na uwadze zapewnienie właściwego finansowania podmiotów leczniczych adekwatnego do rzeczywistych kosztów związanych z udzielaniem świadczeń medycznych wykonywanych przez pielęgniarki i położne Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego postulują, aby od lipca 2016 r. w systemie kontraktowania świadczeń medycznych uwzględnić prace wykonywane przez pielęgniarki i położne. Dokonując nowej wyceny punktu rozliczeniowego należy rozszerzyć zapisy ustalające minimalne normy zatrudnienia i kwalifikacje zawodowe pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2012 r., poz. 1545) i objąć nimi również niepubliczne podmioty lecznicze realizujące świadczenia medyczne finansowane ze środków publicznych, w ramach podpisanych kontraktów z NFZ.

Proponowana zmiana przyniesie wymierne korzyści finansowe dla podmiotów leczniczych w postaci urealnienia przychodów z tytułu wykonywanych świadczeń medycznych oraz bezpośrednio dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych poprzez wzrost ich wynagrodzenia. Należy tutaj jednocześnie nadmienić, że działanie to podniesie poziom i jakość udzielanych świadczeń medycznych przez ww. personel medyczny oraz zmniejszy migrację tej grupy zawodowej do innych zawodów, jak również emigrację za granice Polski.

 


 

Załącznik do Uchwały Nr ……………...

Sejmiku Województwa Podkarpackiego

z dnia …………………….

Stanowisko

Sejmiku Województwa Podkarpackiego

w sprawie wprowadzenia etatów rezydenckich dla zawodu pielęgniarek i położnych.

Mając na uwadze zapewnienie właściwego bezpieczeństwa życia i zdrowia obywateli Rzeczypospolitej Polskiej zagwarantowane zapisami Konstytucji, Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego, apelują do władz ustawodawczych i wykonawczych o podjęcie skutecznych działań w tym zakresie.

W sytuacji poważnego zagrożenia wystąpienia braków personelu pielęgniarskiego i położniczego będącego następstwem wieloletnich zaniedbań w organizowaniu i finansowaniu polskiego systemu ochrony zdrowia Sejmik Województwa Podkarpackiego proponuje wprowadzenie rozwiązań systemowych, które złagodzą tego negatywne skutki.

Sugerowanym przez Radnych Sejmiku rozwiązaniem problemu będzie wprowadzenie finansowanych przez Ministra Zdrowia etatów – rezydentów dla zawodu pielęgniarek i położnych. Personel rezydencki mógłby wykonywać świadczenia medyczne po zakończeniu edukacji i uzyskaniu prawa wykonywania przez okres dwóch lat. Środki finansowe na pokrycie kosztów wynagrodzeń tych pracowników pokrywałby Minister Zdrowia, podobnie jak w przypadku lekarzy rezydentów. Przedstawione rozwiązanie jest zgodne ze stanowiskami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych.

Działanie to oprócz znaczącej poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Polski podniesie jakość udzielanych świadczeń medycznych, a także rozwiąże częściowo problemy finansowe podmiotów leczniczych i w części spełni postulaty środowiska medycznego pielęgniarek i położnych w zakresie podwyżek płac. 

Biuro prasowe UMWP