Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Gruba ludzi stojąca na tle widowni.

 


Dziękuję radnym, pracownikom urzędu i jednostek samorządu województwa za pracę przy budżecie. Budżet to praca zespołowa przez 12 miesięcy, właściwie 7 dni w tygodniu. Ten budżet nie był łatwy. Cieszę się, że docenili Państwo nasze starania, aby w trudnym roku sprostać wyzwaniom - powiedział marszałek Władysław Ortyl tuż po przyznaniu zarządowi województwa absolutorium za 2021 rok.

 

Wotum zaufania oraz absolutorium dla Zarządu Województwa Podkarpackiego - takie były najważniejsze punkty czerwcowej sesji sejmiku województwa.  

Zanim tak się jednak stało radni poznali założenia Raportu o stanie Województwa Podkarpackiego w 2021 roku. To właśnie raport oraz prezentacja wykonania budżetu za 2021 rok były wstępem do głosowania nad wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Województwa Podkarpackiego. Zarząd otrzymał wotum zaufania i absolutorium przeważającą większością głosów.

 

 

Przed głosowaniem odbyła się wielogodzinna debata nad dwoma ważnymi dokumentami, które ukazują stanie województwa oraz jego budżet za 2021 rok. Głos w dyskusji zabrało wielu radnych.

Na początek tej części obrad marszałek Władysław Ortyl w swoim wystąpieniu skrótowo przedstawił założenia raportu, który  jest kompendium wiedzy, prezentującym inicjatywy, decyzje i działania Zarządu Województwa Podkarpackiego w 2021 roku oraz ukazującym ich wpływ na rozwój Województwa Podkarpackiego.

 

Pandemia, która zdominowała rok 2020, nie ustąpiła w roku 2021. Nadal mocno oddziaływała na wszystkie sfery i dziedziny życia oraz miała wpływ na rozwój gospodarczy oraz spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego. Widać to na przykładzie wskaźnika Produktu Krajowego Brutto. W związku ze zmniejszeniem się produkcji przemysłowej, zanotowano spadek PKB regionu. W 2020 r. w województwie podkarpackim wartość PKB stanowiła 99,2% poziomu z 2019 r. Chcę jednak zaznaczyć, że wskaźniki obrazujące potencjał oraz innowacyjność gospodarki są nadal wysokie na tle pozostałych województw w kraju, co pozwala wnioskować, że kryzys nie jest głęboki, a gospodarka szybko wróci do stanu sprzed pandemii – mówił podczas sesji marszałek  Władysław Ortyl.

 

Marszałek podkreślał, że priorytetem działania Zarządu Województwa Podkarpackiego było zachowanie dobrej kondycji gospodarczej województwa.

 

Podejmowaliśmy działania na rzecz wsparcia przedsiębiorców, poprzez m. in. wdrożenie nowego instrumentu finansowego REACT-EU w ramach RPO WP 2014-2020. Otrzymaliśmy  środki w wysokości 24 mln euro oraz realokowaliśmy łącznie niemal 90 mln euro.  Uruchomiliśmy  instrumenty wspierające regionalne firmy. Na pożyczkę płynnościową przeznaczonych zostało 220 mln zł, na  granty na kapitał obrotowy 40 mln zł, a na pożyczkę płynnościową Podkarpackiego Funduszu Rozwoju – 6 mln zł – mówił radnym w czasie debaty marszałek Władysław Ortyl.

 

Bardzo szczegółowo założenia zawarte w Raporcie o stanie województwa za 2021 rok przedstawiła w swej prezentacji wicemarszałek Ewa Draus, która nadzorowała jego powstawanie. Zaprezentowała w skrócie najważniejsze punkty dokumentu, dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego, monitoringu Strategii Rozwoju Województwa i ram ekonomicznych działalności Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz realizacji polityk wojewódzkich.

Wicemarszałek Draus wśród wielu istotnych kwestii podkreślała jak sprawnie, pomimo pandemii w 2021 roku, realizowano proces programowania środków finansowych UE na lata 2021-2027.

 

Przy udziale szerokiego grona interesariuszy przygotowany został projekt regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, który ostatecznie obejmuje  kwotę 2 mld 265 mln euro. Aby móc w pełni skorzystać ze wsparcia środków UE należy spełnić warunki, wynikające z wytycznych Komisji Europejskiej. I tak, aby spełnić warunek umiejętności zarządzania regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami przygotowaliśmy  Regionalną Strategię Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030. Jest ona programem rozwoju, służącym realizacji Strategii Rozwoju Województwa w obszarze wzmacniania gospodarki. Aby spełnić warunek umiejętności zarządzania transportem przygotowany został projekt Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030. Obejmuje on kompleksową wizję rozwoju systemu transportowego, ukazując działania w ramach wszystkich gałęzi transportu, niezależnie od układu kompetencji. Dokument ten stanowi ponadto podstawę finansowania inwestycji w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, w ramach kompetencji przypisanych samorządowi szczebla regionalnego. Przygotowanie tych dokumentów umożliwi dalszy dynamiczny rozwój województwa z zachowaniem ram, na jakie wskazuje Umowa Partnerstwa – przypomniała w swej prezentacji wicemarszałek województwa Ewa Draus.  

 

Po prezentacjach raportu przez kilka godzin trwała debata na temat przedstawionych zagadnień. W dyskusji glos zabrali między innymi radni: Krzysztof Feret, Andrzej Nepelski, Bogdan Romaniuk, Stanisław Kruczek, Piotr Pilch, Andrzej Szlęzak, Jacek Kotula  oraz Czesław Łączak.   

Radni zadawali pytania, wyrażali swoje opinie, niektórzy pozytywne, inni krytyczne wobec zaprezentowanego raportu. Poruszane punkty dotyczyły m.in. kwestii dotyczących  dostępności komunikacyjnej wewnątrz regionu, większych możliwości wpływania na sytuację na regionalnym rynku pracy, kwestii innowacyjności regionu oraz wsparcia dla jej rozwoju, a także inwestycji w ochronę zdrowia.

 

Sytuacja pandemiczna w 2021 miała wpływ na budżet województwa. Kiedy  analizujemy dochody i wydatki to widzimy, że dochody są wysokie i plasują się na poziomie 107 procent, ale gorzej było z wydatkami, gdzie niestety nie udało się zrealizować wszystkiego, co zostało zaplanowane. Covid spowodował, że zaplanowanych inwestycji i wydatków nie udało się zrealizować zgodnie z planem. Stąd o 20 procent mniejsze wydatki niż planowaliśmy w 2021 roku – podkreślał w imieniu klubu radnych PiS Bogdan Romaniuk. - Jako klub radnych PiS pozytywnie oceniamy wykonanie budżetu, pracę marszałka, zarządu, ale i całego sejmiku, bo wszystkie decyzje podejmowane przez zarząd aprobował sejmik województwa – podkreślał radny województwa Bogdan Romaniuk – Dla przykładu, dla mieszkańców regionu ważne jest to, że na drogach wojewódzkich zakończono realizację pięciu inwestycji. Zakończono realizację programu poprawy funkcjonalności dróg wojewódzkich na terenie powiatów bieszczadzkiego i leskiego, co jest bardzo istotne.  Od 1 stycznia 2021 roku uruchomiona została Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna, którą w ciągu roku przewieziono prawie pół miliona pacjentów  - podkreślał radny Bogdan Romaniuk.

 

Mamy swój sposób postrzegania kwestii zawartych w raporcie, inny niż zarząd województwa, mamy   wątpliwości, między innymi dotyczące częstych zmiany w budżecie. W naszej ocenie tych zmian jest w ciągu roku budżetowego zbyt dużo, wchodzi na poziom, który jest dla nas nie do zaakceptowania – mówił podczas debaty radny Krzysztof Feret.

 

Będę głosował za, mimo tego, że mam sporo zastrzeżeń – deklarował radny PSL Andrzej Nepelski, którego uwagi odnosiły się m.in. do kwestii dostępności komunikacyjnej wschodniej części regionu. 

 

Po kilkugodzinnej debacie nad raportem radni podjęli uchwałę w której udzielili wotum zaufania Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  24 radnych głosowało za wotum zaufania, 5 radnych miało przeciwne zdanie.

Kolejną częścią czerwcowych obrad było rozpatrzenie sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.

Marszałek Władysław Ortyl zaprezentował wykonanie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 przedstawiając w skrócie sprawozdanie z wykonania budżetu oraz prezentując na planszach jak rozwój województwa z nim skorelowany. Samo sprawozdanie roczne w wykonania budżetu województwa podkarpackiego za 2021 rok to niezwykle obszerny dokument, który liczy 447 stron opisowych oraz 154 strony tabel z zestawieniami finansowymi.

Jak podkreślał marszałek Władysław Ortyl - Rok 2021 upłynął w warunkach pandemicznych, a tym samym w warunkach znacznej destabilizacji. Stąd też realizacja zaplanowanych zadań, w tym przede wszystkim inwestycji była dużym wyzwaniem – zaznaczył marszałek.   

W zakresie dochodów budżet Województwa Podkarpackiego na 2021 rok zaplanowany w kwocie 1.256,4 mln zł został wykonany w kwocie 1.341,1 mln zł. Stanowi to 106,7% planu.  Z kolei w zakresie wydatków plan na 2021 rok w wysokości 1.320,5 mln zł został wykonany w kwocie 1.063,6 mln zł. Stanowi to 80,5% planowanych wydatków.

 

Budżet ubiegłoroczny został zrealizowany na poziomie 80 procent. To nie jest imponujący wynik, ale w znacznej mierze wynika on z sytuacji covidowej , z odmów przedsiębiorców, którzy zrezygnowali z części pomocy, wynika z rezygnacji z inwestycji, które już mogły się  rozstrzygnąć przetargowo oraz z wydłużających się procedur – mówił na temat budżetu marszałek Władysław Ortyl - Przypomnę, że wzrost kosztów inwestycji powoduje, że firmy zwracają się o rekompensaty.  To jest bardzo trudny budżet, musimy te kryteria i argument wziąć pod uwagę i wtedy naprawdę możemy zobaczyć, jak było trudno. Niewykorzystane środki zostały rozdysponowane na kontynuacje inwestycji i została nam niewielka kwota. A przypomnę, że potrzebujemy też pieniędzy, na wkład własny do inwestycji na kolejny okres programowania  – zaznaczył marszałek. 

 

Marszałek podkreślał utrzymującą się wysoką pozycję Podkarpacia - potwierdzoną w wielu rankingach - w absorbcji środków Unii Europejskiej.

 

Odzwierciedla to poziom zaangażowania we wdrażanie unijnych pieniędzy. Przekłada się to na rozwój regionu w wielu dziedzinach życia. Na koniec 2021 roku zakontraktowaliśmy ponad 90% dostępnych w RPO WP 2014-2020 środków. Łączna kwota w programie to ponad 2,1 mld euro, czyli ponad 9,6 mld złotych. Województwo Podkarpackie na poziomie kraju plasowało się na 3. miejscu pod względem tempa płatności. Należy zaznaczyć także, że w ramach tych środków Zarząd Województwa Podkarpackiego prowadził również walkę ze skutkami pandemii – podkreślał.

 

Wydatki majątkowe zaplanowane w 2021 w kwocie 570.996.744,-zł zostały wykonane
 w wysokości 392.967.623,48 zł, tj. 68,82% planu. Zostały one przeznaczone m.in. na:

 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne - 053.623,48 zł, w tym na:
 • dotacje dla beneficjentów na realizację projektów w ramach RPO WP na lata 2007-2013 i na lata 2014-2020 kwotę 13.023.007,17 zł,
 • wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE oraz źródeł zagranicznych - 236.897.162,98 zł związane z realizacją projektów własnych. Obejmujące m.in.:
 • Pomoc Techniczna Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 – 1.103.937,30 zł,
 • projekty własne – 234.042.648,43 zł, w tym m.in.:
 • drogowe – 202.465.798,97 zł,
 • z zakresu ochrony zdrowia – 13.196.726,57 zł,
 • informatyczne – 8.799.769,44 zł,
 • z zakresu kultury – 4.467.295,19 zł,
 • kolejowe – 3.641.320,65 zł,
 • z zakresu planowania przestrzennego – 837.917,12 zł,
 • wydatki inwestycyjne realizowane bez udziału środków Unii Europejskiej - 002.868,98 zł, w tym:
 • inwestycje drogowe – 67.204.898,14 zł,
 • inwestycje z zakresu ochrony zdrowia – 34.430.291,02 zł,
 • inwestycje z zakresu kultury – 7.852.864,98 zł,
 • inwestycje kolejowe – 5.991.330,-zł,
 • pozostałe inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje m.in. dla innych jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, służb wykonujących zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego – 16.523.484,84 zł,
 1. zakup akcji i nabycie udziałów - 10.914.000,-zł, w tym:
 • udziałów w Spółce Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. w kwocie 10.000.000,-zł,
 • akcji w Spółce „Uzdrowisko Rymanów” SA w kwocie 914.000,-zł.

Marszałek Ortyl przypomniał przykładowe inwestycje z różnych dziedzin aktywności samorządu województwa, na realizację których w 2021 roku poniesiono największe wydatki. W zakresie dróg były to m.in.

 • Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk – 59.941.127,-zł
 • Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełżec na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce – 23.136.440,-zł
 • Budowa obwodnicy Narola w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 – 4.125.026,-zł

Z kolei w zakresie ochrony zdrowia największe wydatki inwestycyjne w 2021 roku to:

 • Utworzenie Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 7.250.175,-zł.
 • Zakup tomografu komputerowego dla Pracowni Tomografii Komputerowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu - 5.623.843,-zł.

 

Jak wskazał marszałek niewykonanie 19,5% zaplanowanych wydatków w łącznej kwocie  256,9 mln zł spowodowane zostało m.in. opóźnieniami w realizacji niektórych projektów przez beneficjentów, głównie projektów drogowych i kolejowych, spowodowane jest także oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji zadań.

Oszczędności wyniosły ok. 102 mln zł, co stanowi 7,7% planu.  Przykładowo: projekt „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej" w kwocie 42,8 mln zł - niewykonanie zaplanowanych wydatków wyniknęło z braku możliwości przekazania dotacji celowych dla upoważnionych podmiotów. W zakresach rzeczowo – finansowych poszczególnych instytucji realizujących zadania, dokonywane były zmiany i nie wystąpiły one o przekazanie środków, stąd niemożność ich przekazania.

 

Na niewykonanie zaplanowanych zadań wpłynęła w znacznym stopniu sytuacja pandemiczna, co wyraźnie widać chociażby na przykładzie przebudowy Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym, na co zaplanowano kwotę 8,1 mln zł. W związku z koniecznością utworzenia Oddziału Covidowego nie było możliwości realizacji zadania inwestycyjnego, ponieważ w pomieszczeniach przewidzianych do modernizacji funkcjonował oddział przeznaczony do leczenia pacjentów chorych na Covid 19.

 

W imieniu radnych klubu PiS głos zabrał radny Bogdan Romaniuk, który przypomniał, że sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2021 rok oraz informacja o stanie mienia Województwa Podkarpackiego zostały zbadane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie i uzyskały pozytywną opinię. Radny nadmienił także szczegółowo, jakie kwestie stanęły na przeszkodzie w pełnej realizacji założonych w budżecie zadań.

W dyskusji nad sprawozdaniem finansowym zabrzmiały głosy radnych województwa:  m.in. Andrzeja Szlęzaka, Andrzeja Nepelskiego, Stefana Bieszczada, Marii Napieracz, Karola Ożoga.

 

Już sam raport o stanie województwa pokazuje materiał, nad którym moglibyśmy dyskutować na wielu sesjach. Mnie jako radnego szczególnie przekonuje bardzo duża ilość i procentowy udział inwestycji infrastrukturalnych, bo to aż 40 procent budżetu. To napawa optymizmem, że nie przejadamy środków, że inwestujemy na przyszłość. Bardzo ważne , że inwestujemy w służbę zdrowia. I dzieje się to dzięki sprawności intelektualnej oraz pracowitości zarządu z marszałkiem na czele – mówił w dyskusji radny Stefan Bieszczad, chwaląc stosowany montaż finansowy środków z budżetu województwa i budżetu państwa. – Myślę, że mieszkańcy Podkarpacia mogą być zadowoleni i dumni, że takich ludzi wybrali – podkreślał radny, dziękując marszałkowi i zarządowi  za ich pracę.

 

Po prezentacji stanowisk oraz dyskusji przyszedł czas na głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Województwa Podkarpackiego. Radni udzielili absolutorium 24 głosami za, przy 5 głosach sprzeciwu.

 

Chciałbym pogratulować panu marszałkowi, zarządowi, skarbnikowi, dyrektorom oraz pracownikom, którzy pracowali przez cały rok przy realizacji budżetu. Dzięki tej zespołowej pracy absolutorium mogło stać się faktem – mówił przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz, dziękując za włożoną w przygotowanie i realizację budżetu pracę.

 

Marszałek Ortyl dziękując za przyznane absolutorium podkreślał, że praca nad każdy budżetem jest wyzwaniem, w którego realizacji musi sprawnie działać cały zespół, dziękował tym samym skarbnikowi województwa, sekretarzowi oraz pracownikom urzędu oraz jednostek  podległych.

 

W dalszej części czerwcowej sesji radni podjęli uchwałę o zmianach w budżecie województwa. Wśród nich znalazło się zwiększenie dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. Dotacja zaplanowana w 2021 roku na 10 mln złotych została zwiększona o nieco ponad 3,8 mln złotych. Jest to związane z rozszerzeniem zakresu zadania, w ramach którego ma zostać kupiony przez szpital robot chirurgiczny wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń szpitala na potrzeby Podkarpackiego Centrum Chirurgii Robotycznej.

 

Podczas czerwcowej sesji radni województwa zdecydowali także o udzieleniu pomocy finansowej kilku gminom. Wiąże się to z faktem, że Województwo Podkarpackie będzie gospodarzem XXIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych w 2023 roku.

 

Pomoc finansowa z budżetu województwa trafi do gmin, na terenie których będą rozgrywane poszczególne dyscypliny. Dębica otrzyma 50 000 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy na wyniki i oświetlenia lodowiska. Łańcut i Przemyśl dostaną po 70 000 zł z przeznaczeniem na zakup certyfikowanych koszy do gry w koszykówkę (koszykówka wyjątkowo dołączona jest do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych). Z kolei Sanok otrzyma z budżetu województwa 400 000 zł z przeznaczeniem na zakup tzw. rolby – pojazdu czyszczącego i wygładzającego lód. Z kolei Ustrzyki Dolne dostaną dotację w wysokości 120 000 zł z przeznaczeniem na zakup pojazdu do utwardzania i przygotowania tras narciarskich.

 

Czerwcowa sesja sejmiku została ubarwiona występami młodych tancerzy z Czerwonogradu z Ukrainy, który jest uczestnikiem XVI Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Dzieci Gór i Dolin”, który odbywa się w Niebocku. Festiwal, w którym w tym roku uczestniczą zespoły z Ukrainy, Macedonii, Rumunii, Słowacji i Polski, otrzymał dofinansowanie z budżetu województwa, a wizyta młodych tancerzy była podziękowaniem za wsparcie radnych województwa dla szansy na rozwijanie talentów i wzajemne poznawanie kultur oraz dziedzictwa, jaki tworzy festiwal.

 

Galeria zdjęć:

 

Autor tekstu: Aleksandra Gorzelak – Nieduży
Autor zdjęć: Anna Magda
Autor wideo: Michał Hubala

Biuro Prasowe UMWP