Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


To budżet dynamiczny, proinwestycyjny, prorozwojowy - mówił marszałek Władysław Ortyl podczas listopadowej sesji sejmiku na temat budżetu województwa podkarpackiego na 2022 rok.

 

Listopadową sesję sejmiku, jak zwykle o tej porze roku, zdominowały sprawy budżetu Podkarpacia. Marszałek Władysław Ortyl zaprezentował radnym województwa  założenia najważniejszego - spośród wszystkich przedstawianych w ciągu roku na posiedzeniach lokalnego parlamentu – dokumentu, fundamentalnego dla funkcjonowania samorządu województwa.

 

Ten budżet postrzegamy jako dynamiczny, proinwestycyjny, budżet, który zawiera w sobie wzrost dochodów o 17 procent w stosunku do 2021 roku i wynosi 1 mld 400 mln złotych po stronie dochodów. To budżet, którego wydatki wzrastają o 27 procent, do kwoty ponad 1 mld  560 mln złotych. Świadczy to o dużej dynamice. Przyrost wydatków majątkowych czyli inwestycyjnych wynosi prawie 300 mln złotych i to pokazuje dynamikę proinwestycyjną budżetu. Jest on tym ważnym instrumentem, który koordynuje inwestycje, a my mamy wiele zadań do realizacji, a dodatkowo zabezpieczamy wkład własny do nowych przedsięwzięć dostosowanych do potrzeb i wyzwań, jakie stoją przed samorządem województwa – mówił marszałek Władysław Ortyl. Podkreślał także, że po sejmikowej debacie przyjdzie czas na pracę nad budżetem w poszczególnych komisjach, a pomiędzy świętami a nowym rokiem gotowy dokument ma zostać przyjęty. 

 

W budżecie na 2022 rok plan dochodów województwa ustalony został w wysokości 1,4 mld złotych. Wydatki województwa w 2022 roku mają z kolei pochłonąć nieco ponad 1 mld 560 mln złotych. Wydatki bieżące wyniosą 768,7 mln zł, co stanowi 49,3% wydatków ogółem. Natomiast wydatki majątkowe tzw. inwestycyjne zaplanowano w kwocie 791,4 mln zł, co stanowi 50,7% wydatków ogółem.

Szczegółową prezentację wizualną założeń budżetu przedstawiła radnym województwa skarbnik województwa Janina Jastrząb.

 

Proszę zauważyć, że nie zakładamy ani kredytów, ani zaciągania pożyczek, ani obligacji. Deficyt budżetowy na poziomie 157,9 mln złotych będzie finansowany ze środków pochodzących z rozliczenia 2020 roku i środków pochodzących ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu – zaznaczyła skarbnik województwa Janina Jastrząb.

 

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane jako inwestycje wieloletnie i jednoroczne. Na inwestycje wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2045 zaplanowano w 2022 roku kwotę 593,9 mln zł. Natomiast wydatki majątkowe na inwestycje jednoroczne zostały zaplanowane w wysokości 197,5 mln.

Znaczące środki budżetowe przeznaczone zostaną na inwestycje drogowe, dotyczące budowy, przebudowy, modernizacji dróg wojewódzkich, chodników i tras rowerowych, zakupów elementów bezpieczeństwa ruchu oraz inwestycji w zaplecze techniczne, służące utrzymaniu dróg wojewódzkich. Wydatki na inwestycje dotyczące dróg wojewódzkich wyniosą ponad 477 mln zł.

 

Możemy się pochwalić naszym sukcesem. Zdobyliśmy prawie 100 mln złotych z Polskiego Ładu, instrumentu, którym zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego i decyzją premiera Mateusza Morawieckiego mamy dofinasowanie prawie 70 mln zł na drogę na odcinku Uherca Mineralne – Solina. To będzie bardzo nowoczesna i potrzebna droga, która domknie nasze inwestycje w okolicach Soliny, pokazując nową jakoś dróg w Bieszczadach. Ale to nie wszystko, bo w naszym przyszłorocznym budżecie jest wiele innych inwestycji w drogi, miedzy innymi zjazdy z autostrady w okolicach Ropczyc – podkreślał marszałek Władysław Ortyl.

 

Wśród inwestycji drogowych, które realizowane będą w 2022 roku są rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka, na odcinku od ul. Lubelskiej w Rzeszowie do skrzyżowania z drogą wojewódzką 869 Droga 19 – Droga 9, w Jasionce za ponad 68 mln zł, przebudowa DW  895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk o wartości ponad 50 mln zł oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej 872 na odcinku od skrzyżowania z DK 9 w Nowej Dębie do skrzyżowania z DK 77 w Nisku za ponad 46 mln zł.

Na inwestycje kolejowe pójdzie prawie 80 mln złotych a kultura zostanie wsparta kwotą 16,8 mln zł, wśród których 6,2 mln złotych to środki na utworzenie Podkarpackiego Centrum Nauki, a 1,3 mln złotych zainwestowanych zostanie w Podziemną Trasę Turystyczną w Przemyślu.

Ponad 80 mln złotych zostanie z budżetu województwa przeznaczonych na ochronę zdrowia.

Wśród inwestycji są między innymi modernizacja Oddziału Neurologii wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu o wartości 11 mln zł, zakup robota chirurgicznego dla Podkarpackiego Centrum Chirurgii Robotycznej za 10 mln zł oraz przebudowa pomieszczeń Kliniki Ginekologii i Położnictwa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie za 9 mln zł oraz modernizacja kliniki ortopedii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie za 8,7 mln zł.

W budżecie województwa zapisane zostały także 25 mln złotych na dotacje dla innych samorządów z terenu województwa podkarpackiego oraz dotacje na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego, tj. dotacje na inwestycje Policji, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej i  Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 1,1 mln zł.

W budżecie znalazły się także dotacje do zadań, które zostaną szczegółowo określone przez Zarząd Województwa w trakcie roku budżetowego 2022. Środki na ten cel zaplanowano w ramach rezerw celowych na zadania inwestycyjne w kwocie 56,7 mln zł. Rezerwy te będą uruchamiane przez Zarząd Województwa w trakcie roku budżetowego w ramach pojawiających się potrzeb.

 

Dyskusja nad propozycją budżetu zdominowała sejmikową debatę. W imieniu klubu radnych PiS głos zabrał Bogdan Romaniuk, który w imieniu klubu PiS podkreślił: To dobry budżet, racjonalnie przygotowany. Optymizmem napawa, że nie musimy zaciągać kredytów, aby sfinansować deficyt. To budżet, który zapewnia kontynuację zadań oraz daje szansę podejmowania nowych wyzwań – zaznaczył radny Romaniuk.

 

W imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej głos zabrał radny Piotr Tomański zwracał uwagę na swoje obawy m.in. w kwestii przyszłorocznego deficytu budżetu województwa.

Z kolei radny Jan Tarapata w klubu PSL podkreślał znaczenie budżetu jako zbioru inwestycji województwa oraz tego jak ważne jest by praca nad nim była dobrze odrobiona i gruntownie przemyślana.

Kilkugodzinna dyskusja nad budżetem była najważniejszym punktem sesji sejmiku, ale lokalny parlament debatował  także nad wieloma innymi kwestiami.

W czasie obrad radni podjęli także uchwałę przyjmującą „Apel Sejmiku Województwa Podkarpackiego do Komisji Europejskiej o niezwłoczne zatwierdzenie polskiego Krajowego Planu Odbudowy po pandemii COVID-19”. W apelu tym samorząd województwa zwraca się  do instytucji unijnych o jak najszybsze zatwierdzenie Krajowego Planu Odbudowy. Zostanie przekazany do Przewodniczącego Komisji Europejskiej, Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i jego posłów oraz przedstawicieli polskiego rządu i parlamentu  

Przez aklamację radni województwa przyjęli stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego „Murem za mundurem”, w którym wyrażają swoją solidarność i wyrazy uznania „dla tych którzy realizując swoje patriotyczne powołanie stoją na straży suwerenności i bezpieczeństwa Ojczyzny” – jak napisali radni w swym stanowisku.

Tekst: Aleksandra Gorzelak –Nieduży
Zdjęcia: Anna Magda
Wideo: Mateusz Romankiewicz
Biuro prasowe UMWP