Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Grupa ludzi siedząca w dużej sali.

 


Autor tekstu: Monika Konopka
Autor zdjęć: Michał Hubala
Autor wideo: Mateusz Romankiewicz

Biuro Prasowe UMWP

 

Zmiany w budżecie, przyjęcie uchwały w sprawie przyznania odznaki honorowej, kwestie dotyczące dotacji dla szpitali wojewódzkich oraz wyrażenie zgody na utworzenie Podkarpackiego Centrum Integracji Cudzoziemców – między innymi takimi sprawami zajmowali się podczas środowej sesji sejmiku radni.

 

W sesji brali także udział podkarpaccy parlamentarzyści: senator Stanisław Ożóg oraz posłowie Grzegorz Braun, Adam Śnieżek, Jan Warzecha. Obecny był również wicewojewoda podkarpacki Radosław Wiatr.

 

Posiedzenie lokalnego parlamentu rozpoczęło się nietypowo, wizytą uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Stanisławy Grelli we Wrocance (powiat krośnieński). To laureaci programu edukacyjnego „Być jak Ignacy”, którego organizatorem jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Program polegał na realizacji zajęć na podstawie dostarczonych scenariuszy lekcji oraz materiałów filmowych. Aby wziąć w nim udział trzeba było zarejestrować koło naukowe. Programowi towarzyszył konkurs dla kół naukowych. Grupy z całej Polski przez cały rok szkolny otrzymywały punkty za realizację zadań i przygotowanie prac konkursowych. Koło naukowe „Głodziaki” z Wrocanki okazało się najlepsze w kraju. Uzyskało największą liczbę punktów w obu kategoriach wiekowych otrzymując tytuł Szkoły Roku 2021/2022. Podczas sesji koło naukowe trzecioklasistów wystąpiło z programem artystycznym, przybliżającym prowadzone działania. Uczniowi zebrali gromkie brawa radnych oraz gości biorących udział w sesji.

 

 

Galeria zdjęć:

 

Jednym z pierwszych punktów obrad była uchwała w sprawie nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” Robertowi Antoniowi – propagatorowi historii, pasjonatowi, który przyczynia się do poznania pięknych kart z dziejów Podkarpacia. Wśród zasług Roberta Antonia jest m.in. przygotowanie genealogii rodu Kątskich, związanego z ziemiami w powiecie brzeskim. Efektem jego kilkunastoletniej społecznej pracy archiwalnej jest praca: "Ród Kąckich vel Kątskich z Kątów H. Brochwicz – przyczynek do dziejów rodów rycerskich Małopolski". Robert Antoń był też jednym z inicjatorów ufundowania i wmurowania tablicy pamiątkowej generała artylerii koronnej Marcina Kątskiego w polskiej Katedrze w Kamieńcu Podolskim. Zasługą Roberta Antonia jest odkrycie postaci Stefana Kątskiego – sanoczanina, wybitnego malarza postimpresjonisty, który opiekował się w Kanadzie jako konserwator Skarbami Wawelskimi, a zwłaszcza arrasami. Robert Antoń był również inicjatorem i koordynatorem projektu uczczenia podkarpackiego bohatera - majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" z okazji 80. rocznicy jego bohaterskiej śmierci. Dzięki jego inicjatywie we wsi Dobra stanął pamiątkowy obelisk. Tuż przed głosowaniem radny Krzysztof Feret podkreślał, że przyznanie odznaki jest jak najbardziej słuszne:

 

Bezwzględnie na to zasługuje, a wskazuje na to dorobek merytoryczny, który wyszedł spod ręki pana Antonia. Trzeba też podkreślić, że jego działalność nie jest związana z pracą etatową, ale jest to dodatkowe zajęcie, które jest wyrazem ogromnej pasji – mówił radny Feret.

 

Jednym z punktów sesji była zmiana uchwały z 2017 roku w sprawie przekazania nieruchomości na rzecz Uniwersytetu Rzeszowskiego. Chodzi o przejęcie przez UR nieruchomości będących we władaniu Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, celem utworzenia Szpitala Uniwersyteckiego w Rzeszowie. Obecnie tworzenie nowego podmiotu jest w trakcie realizacji, dlatego Zarząd Województwa Podkarpackiego przystąpił do realizacji uchwały z 2017 roku. Jednak konieczne były zmiany w uchwale, gdyż w  wyniku inwestycji drogowej jedna z działek stała się własnością Gminy Miasto Rzeszów i została wykorzystana na cel publiczny. Dodatkowo jedna z nieruchomości, obejmująca kompleks dawnego Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie, tzw. „Pałacyku”, to nieruchomość w stosunku do której toczy się postępowanie o zwrot spadkobiercom byłych właścicieli, stąd konieczne było, aby została wyłączona z przekazania do czasu zakończenia postępowania.

 

Ważnym punktem sesji były także zmiany w budżecie województwa, które dotyczą wzrostu dochodów o ponad 40 mln złotych. Kwestie finansowe omówił marszałek Władysław Ortyl.

 

Na ten wzrost dochodów wpływ ma zwiększenie środków z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie realizacji projektów własnych samorządu województwa o kwotę 1 mln 178 tys. złotych. Są to również środki z budżetu państwa w związku ze wzrostem udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – chodzi o ponad 32 mln złotych i wreszcie 7 mln złotych  również z budżetu państwa na zakup robota chirurgicznego do szpitala wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie – mówił marszałek Ortyl.

 

 

W zakresie wydatków – nastąpiło zwiększenie planu o łączną kwotę 1 mln 344 tys. złotych. Jest to skutek dokonanych zmniejszeń i zwiększeń oraz przeniesień w planie wydatków. Zmiany w budżecie wynikają także z dotacji dla wojewódzkich placówek opieki zdrowotnej. W tym między innymi ponad 700 tys. zł dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na  modernizację układu pomiarowego zasilania elektrycznego szpitala oraz 545 tys. zł na zakup sterylizatora wraz z wyposażeniem na potrzeby Centralnej Sterylizatorni. 50 tys. zł dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację programu z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia "Ruch to zdrowie" i 400 tys. zł. dla Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie na zakup aparatu ultrasonograficznego.

 

Radni debatowali także o realizacji projektu własnego pn. ”Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców”. Przyjęcie tej uchwały poprzedziła dyskusja, w której głos zabrali także posłowie. Grzegorz Braun był przeciwny tej inicjatywie, poparł ją zaś poseł Adam Śnieżek, który mówił, że jej realizacja jest jak najbardziej zasadna, gdyż za naszą wschodnią granicą toczy się brutalna wojna, a ludzie, którzy do nas uciekają są uchodźcami wojennymi i potrzebują wsparcia:

 

Polska i Podkarpacie przyjęło ich tak, jak należało. Zgodnie ze wszelkimi ludzkimi odruchami, zgodnie z tradycjami Rzeczypospolitej – mówił poseł Śnieżek, dodając – Ukraińcy walczą także za nas, stanowią zaporę przed imperialną Rosją, to w naszym interesie jest udzielenie im pomocy.

 

Celem centrum jest aktywizacja Ukraińców, którzy przybyli na Podkarpacie po wybuchu wojny, czyli po 24 lutego. Projekt ma być sfinansowany w 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, a w 15% z budżetu województwa. Całkowita wartość projektu wyniesie ok. 30 mln złotych. Dofinansowanie unijne to 25,5 mln zł a wkład województwa to ok. 4,5 mln złotych.

 

 

Ostatecznie 25 głosami „za” przy braku głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, uchwała została przyjęta. Głównym celem funkcjonowania centrum ma być aktywizacja oraz aktywna integracja cudzoziemców  - obywateli Ukrainy. Wsparcie ma dotyczyć takich obszarów jak: sfera społeczna, zawodowa, edukacja, wsparcie psychologiczne, doradcze, zdobycie nowych kwalifikacji.

 

Jednym z ostatnich punktów sesji było przedstawienie informacji o działalności spółek z udziałem województwa podkarpackiego.

 

Galeria zdjęć:

Pełna galeria zdjęć: Facebook | LIV Sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego