Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Widownia w dużej sali konferencyjnej.

 


Uhonorowanie polskiej patriotki, stan zaawansowania negocjacji z Komisją Europejską w kwestii miliardów dla Podkarpacia, stanowisko dotyczące konieczności budowy kolei dużych prędkości aż do Lwowa, informacja o wynikach finansowych podmiotów leczniczych podległych samorządowi województwa – między innymi tymi kwestiami zajmowali się radni województwa podczas wrześniowej sesji sejmiku.

 

Wręczenie odznaki honorowej Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego przyznanej śp. Marii Mireckiej – Loryś na ręce jej syna było pierwszym punktem wrześniowych obrad regionalnego parlamentu. Honorowym gościem wydarzenia był Jan Loryś z Chicago – syn zasłużonej. Obecna była wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka.

 

Przypadł mi w udziale wielki zaszczyt i przyjemność wygłoszenia laudacji na cześć człowieka wybitnego, kobiety, która przed kilkoma miesiącami po długim i pięknym życiu odeszła na wieczną wartę, a która swą odwagą, siłą charakteru, niezwykłą osobowością oraz licznymi dokonaniami i patriotycznymi czynami całe życie dawała świadectwo wielkiego oddania sprawom Ojczyzny, bez względu na to, gdzie zaprowadził ją los – mówił marszałek Władysław Ortyl wygłaszając laudację na część śp. Marii Mireckiej Loryś.

 

 

Maria Eleonora Mirecka–Loryś była majorem Wojska Polskiego, uczestniczką ruchu oporu w czasach II wojny światowej, działaczką podziemia narodowego w latach 1939–1945, członkinią Narodowej Organizacji Wojskowej, Komendantką Główną Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet, więźniem politycznym okresu stalinowskiego. Zmuszona do opuszczenia Ojczyzny, wiele lat życia spędziła na obczyźnie, angażując się w życie polskiej emigracji. Była długoletnim, aktywnym członkiem władz Związku Polek w Ameryce. Działała również w Kongresie Polonii Amerykańskiej. Za swoją patriotyczną powinność uznawała pomoc Polakom pozostałym za wschodnią granicą Polski, na ziemiach wchodzących w skład I i II Rzeczypospolitej. Śp. Maria Mirecka–Loryś za wybitne zasługi dla wolnej i niepodległej Polski została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym przez Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego w 2006 roku oraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski nadanym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w 2016 roku.

Marszałek Władysław Ortyl przedstawił życie i dokonania nowej Zasłużonej dla Województwa Podkarpackiego, która zmarła w tym roku w wieku 106 lat.

 

„Wszystko, co robiłam w życiu, robiłam z myślą o Polsce” – to słowa, którymi major Maria Mirecka Loryś opisała swe długie i pełne zasług  życie. Dla nas, którzy dziś w siedzibie naszego regionalnego parlamentu honorujemy jej dokonania tytułem „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, brzmią one jak credo, które może i powinno przyświecać każdemu z nas – mówił marszałek Władysław Ortyl - Dziś do księgi zawierającej poczet wybitnych postaci naszego regionu wpisujemy, wraz ze słowami najwyższego szacunku oraz wdzięczności – życie oraz dokonania major Marii Mireckiej – Loryś, żołnierza II wojny światowej, weteranki podziemia niepodległościowego, komendantki Narodowego Zjednoczenia Kobiet, działaczki środowisk polonijnych. Swą bogatą biografią mogłaby obdzielić wielu ludzi, a każdy z tych życiorysów godny byłby uhonorowania. Honorujemy dziś szlachetną, pełną mądrości i klasy kobietę, której życie oraz dokonania były i pozostaną inspiracją dla wielu ludzi, a której biografia to piękna pieśń na cześć służby Ojczyźnie i Rodakom, bo Maria Mirecka-Loryś swym życiem ukazała, jak ważne jest oddanie ideałom, konsekwentne wcielanie idei, jak wielką wartością jest praca na rzecz wspólnego dobra, bez spoglądania na partykularne interesy, jak ważna jest wierność przekonaniom oraz obranej drodze – mówił do zebranych o dokonaniach zasłużonej gospodarz regionu.

 

Marszałek, przewodniczący sejmiku, członkowie zarządu województwa oraz prezydium sejmiku odznakę oraz gratulacje przekazali na ręce syna zasłużonej - Jana Lorysia, dyrektora Polskiego Muzeum w Ameryce w Chicago. Słowa uznania w imieniu własnym oraz wojewody podkarpackiego Ewy Leniart wyraziła także wicewojewoda Jolanta Sawicka.

Jan Loryś ze wzruszeniem dziękował za uhonorowanie matki.

 

Bardzo dziękuję za wszystkie piękne słowa o moje mamie, dziękuję za pamięć o jej dokonaniach, za liczną delegację regionu na pogrzebie. Mama całe życie była niezwykle aktywna, sprawy Polski były dla niej bardzo ważne, poświęcała im wiele sił i energii. Nas także uczyła miłości do kraju przodków. Przy tym była człowiekiem pełnym radości życia i humoru, którymi zarażała wielu ludzi. Kochała swój rodzinny region i była z nim związana wieloma emocjami – mówił o śp. Marii Mireckiej – Loryś jej syn Jan.  Dodał, że pamiątki po mamie przekazał do muzeum, by pokazać jej służbę dla Ojczyzny kolejnym pokoleniom oraz, że choć mieszka w Chicago to zależy mu, aby utrzymać bliskie relacje z ziemią rodzinną przodków.

 

Po tej podniosłej uroczystości był czas na gratulacje ze strony wszystkich radnych oraz wspólne pamiątkowe zdjęcia.

 

Galeria zdjęć:

 

Na wrześniową sesję radni Klubu PiS przygotowali uchwałę – stanowisko dotyczące konieczności poprawy infrastruktury kolejowej na potrzeby budowy kolei szybkich prędkości ze Lwowa przez Przemyśl, Rzeszów, Stalową Wolę do Centralnego Portu Komunikacyjnego, w celu jak najszybszego uruchomienia nowego korytarza transportowego pomiędzy Polską a Ukrainą. W dyskusji nad uchwałą głos zabrał między innymi wicemarszałek Piotr Pilch.

 

Jest to nasz głos, głos sejmiku województwa w toczącej się dyskusji na temat tworzenia nowej siatki linii kolejowych – tzw. szprych. Zaproponowane są też połączenia z Ukrainą. Premier Mateusz Morawiecki mówił o połączeniu kolejowym z Warszawy do Kijowa. Wiemy, że z naszej perspektywy ważna jest linia przez województwo podkarpackie ze Lwowa, która będzie prowadziła przez Stalową Wolę do CPK. To stanowisko to nasz głos w tej sprawie, bo CPK to jeden z najważniejszych projektów infrastrukturalnych w kraju, a my chcemy, aby linia szybkiego ruchu ze Lwowa do CPK tworzyła nam w regionie nowe możliwości rozwoju – mówił wicemarszałek Piotr Pilch.

 

W stanowisku Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącym konieczności budowy kolei szybkich prędkości ze Lwowa przez Przemyśl, Rzeszów, Stalową Wolę do Centralnego Portu Komunikacyjnego na potrzeby jak najszybszego uruchomienia nowego korytarza transportowego pomiędzy Polską a Ukrainą, czytamy m.in.:

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego mając na względzie potrzebę budowy kolei szybkich prędkości ze Lwowa przez Przemyśl, Rzeszów, Stalową Wolę do Centralnego Portu Komunikacyjnego na potrzeby jak najszybszego uruchomienia nowych korytarzy transportowych pomiędzy Polską a Ukrainą w obliczu konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy uznaje za niezbędne i konieczne wykonanie prac związanych z uruchomieniem połączenia kolejowego, które w jak najszybszy sposób umożliwi polaczenie kolejowe ze Lwowa do Centralnego Portu Komunikacyjnego.

 

Realizacja inwestycji powinna umożliwić uzyskanie parametrów konstrukcyjnych umożliwiających transport pociągów osobowych i towarowych z możliwością maksymalnych prędkości ekonomicznie uzasadnionych.

Sejmik Województwa Podkarpackiego apeluje o wspólne wypracowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej,  Wojewodę Podkarpackiego, Samorządowców oraz PKP Polskie Linie Kolejowe, jako zarządcę infrastruktury, niezbędnych działań dotyczących budowy infrastruktury kolejowej dla realizacji w/w zamierzenia.

 

 

Wśród punktów wrześniowej sesji znalazły się te, dotyczące sytuacji w instytucjach ochrony zdrowia, podległych samorządowi województwa. Dla radnych przygotowana została informacja o wynikach finansowych i działalności leczniczej podmiotów leczniczych za rok 2021 oraz druga – dotycząca wyników finansowych podmiotów leczniczych nadzorowanych przez samorząd województwa podkarpackiego w porównaniu - czerwiec 2022 roku do czerwca 2021 roku. Radni otrzymali także informację o wykonaniu planów finansowych placówek medycznych za pierwsze półrocze 2022 roku.

O sytuacji w placówkach ochrony zdrowia mówił marszałek Władysław Ortyl.

 

Każdy z nas chce, aby usługi świadczone w naszych szpitalach były świadczone na najwyższym poziomie i łatwo dostępne. Szpitale wojewódzkie tworzą 40 procent łóżek dla pacjentów w skali regionu oraz obsługują 60 procent pacjentów z regionu, a to pięć szpitali w tym trzy wysokospecjalistyczne oraz dwa o niższym stopniu specjalizacji. Przedkładamy dziś sejmikowi informację na temat wyników finansowych za 2021 rok i jest ona pozytywna, bo strata jest znacząco mniejsza niż za rok 2020. Zwracamy uwagę, że wyniki znacząco się poprawiły, choć chcemy nadal nad nimi pracować. Pokazujemy też wyniki porównawczo rok do roku, pokazują one też tendencję pozytywną. Niestety zwiększa nam się zadłużenie wymagalne i nad tym pracujemy. Najtrudniejsza jest sytuacja w szpitalach w Krośnie i Tarnobrzegu – podkreślał marszałek Władysław Ortyl.

 

Radni otrzymali także raport o restrukturyzacji 5 szpitali wojewódzkich nadzorowanych przez samorząd województwa podkarpackiego.

 

Przypomnę, że 400 mln złotych poręczenia kredytowego udzielił samorząd województwa podkarpackiego. Ten kredyt udzielony przez Bank Gospodarstwa Krajowego działa bardzo pozytywnie i co ważne jest to pierwsza taka inicjatywa w skali kraju. Wymaga to aktywnego uczestnictwa dyrekcji, ale też zrozumienia pracowników, bo nie zwalniamy nikogo grupowo, nie zmniejszamy gwałtownie zatrudnienia. Wszystkie zmiany dzieją się ewolucyjnie. A przypomnę, że we wszystkich podmiotach leczniczych zatrudnionych jest ponad 10 tysięcy osób – podkreślał marszałek Władysław Ortyl.

 

Głos w dyskusji poświęconej sytuacji w podkarpackich placówkach medycznych zabrali miedzy innymi radni Jan Tarapata, Piotr Tomański, członek zarządu Stanisław Kruczek.

Kwestie dotyczące poziomu zatrudnienia w placówkach, obłożenia łóżek oraz szczegóły wyników finansowych przedstawiła radnym w kilku prezentacjach Adrianna Obutelewicz–Pyrzyńska, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej UMWP.   

W czasie sesji radni otrzymali także informację o stanie negocjacji z Komisją Europejską w kwestii programu regionalnego Fundusze Europejskiej dla Podkarpacia 2021-2027.

 

Wszyscy oczekujemy na te fundusze, i my, i inne samorządy. Mamy przygotowane projekty, jesteśmy gotowi do wdrażania projektów i inwestycji oraz realizacji projektów. Wiemy, że kryzys związany z wojną Ukrainie oraz związany z uchodźcami  mogą mieć negatywny wpływ na naszą gospodarkę, stąd potrzeba jak najszybszego wdrożenia tych środków. Jesteśmy na końcowym etapie negocjacji i liczymy na to, że uda nam się podpisać go do końca roku. Dzięki temu już na początku nowego roku będziemy mogli rozpocząć ogłaszanie konkursów, między innymi dla przedsiębiorców, organizacji samorządowych, mieszkańców a przede wszystkim samorządów w regionie – podkreślał marszałek Władysław Ortyl.

 

Prof. Jacek Szlachta ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, który jest ekspertem regionu w przygotowaniu nowego programu dla Podkarpacia podkreśla, że województwo jest na dobrej drodze do podpisania programu wraz z Komisją Europejską.

W czasie wrześniowej sesji radni województwa zdecydowali także między innymi o udzieleniu z budżetu regionu dotacji w wysokości 50 tysięcy złotych dla Dębicy na organizację Międzynarodowego Festiwalu „Dębickie Korzenie” – Krzysztof Penderecki in memoriam. Festiwal odbędzie się w listopadzie, a program imprezy obejmuje m.in. koncerty wybitnych artystów, promocję wydawnictwa poświęconego rodzinie Pendereckich oraz warsztaty muzyczne na temat twórczości Krzysztofa Pendereckiego.

 

Galeria zdjęć:

Pełna galeria zdjęć: Facebook | LIII Sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego

 

Autor tekstu: Aleksandra Gorzelak-Nieduży
Autor zdjęć: Michał Hubala
Autor wideo: Mateusz Romankiewicz

Biuro Prasowe UMWP