Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Sala sejmiku podczas posiedzeń radnych.

 


 Autor tekstu: Aleksandra Gorzelak-Nieduży

Autor zdjęć: Anna Magda

Biuro Prasowe UMWP

 

 

Dziękuję za udzielenie absolutorium oraz wotum zaufaniaCzynię to w imieniu zarządu, który realizował ten budżet oraz w imieniu obecnego zarządu - powiedział marszałek Władysław Ortyl,tuż po glosowaniu nad udzieleniem zarządowi województwa absolutorium za rok 2023. – Gratuluję obu zarządom efektów Państwa pracy – podsumował przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz.  

 

Absolutorium dla Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz wotum zaufania dla zarządu były najważniejszymi elementami czerwcowej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.Zanim jednak nastąpiło głosowanie nad nimi, marszałek Władysław Ortyl zaprezentował wykonanie budżetu Województwa Podkarpackiego w 2023 roku a także przedstawił radnym główne punkty Raportu o stanie województwa za rok 2023, a radni wzięli udział w kilkugodzinnej dyskusji nad oboma dokumentami. 

 

Jak podkreślał w swym wystąpieniu marszałek Władysław Ortyl:Wykonaliśmy budżet na poziomie 100 procent w zakresie dochodów oraz na poziomie ponad 93 procent w zakresie wydatków. W tym wydatki majątkowe czyli przeznaczone na inwestycyjne sięgnęły poziomu 93 procentprawie 1,3 mld złotych – podkreślał marszałek Władysław Ortyl. 

 

Marszalek przedstawił radnym najważniejsze założenia i wnioski, jakie płyną z liczącego ponad 350 stron raportu o Podkarpaciu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu województwa w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał sejmiku województwa i budżetu obywatelskiego. Dokument stał się podstawą do debaty wśród radnych. 

 

Raport o stanie województwa, pozwala nam oceniać, że województwo ma dobre podstawy społeczno-gospodarcze na tle zmieniającej się sytuacji geopolitycznej, które pozwalają zakładać kontynuację dotychczasowej pozytywnej trajektorii rozwoju. Dokument pokazuje ogrom wyzwań, a tym samym pracy wykonanej przez zarząd w 2023 roku. W każdej z prezentowanych w raporcie polityk wojewódzkich zadania były skutecznie realizowane. Tendencje rozwojowe ukazuje fakt, że  w  2022 r. w porównaniu z rokiem 2021 w województwie podkarpackim zanotowano wzrost PKB na 1 mieszkańca. Trajektoria rozwoju gospodarczego województwa podkarpackiego jest dobra. Widać wyraźnie, że gospodarka regionalna odrobiła straty po pandemii COVID-19. Widać tu pozytywny wpływ wprowadzenia tarcz antykryzysowych na poziomie krajowym i regionalnym.  Jesteśmy na etapie zakończenia perspektywy unijnej na lata 2014-2020 oraz rozpoczęliśmy perspektywę na lata 2021-2027. Jednocześnie trwa debata o przyszłości Polityki Spójności – mówił marszałek Ortyl. 

 

Z kolei prezentując wykonanie budżetu marszałek Władysław Ortyl położył największy nacisk na ukazanie, na co przeznaczone zostały wydatki tzw. majątkowe, zaplanowane w 2023 roku. Na inwestycje zarząd przeznaczył bowiem prawie 1,3 mld , czyli w 93 procentach. 

 

Pieniądze te zostały dedykowane m.in. na:

 1. dotacje dla beneficjentów RPO WP 2014-2020 – 7,2 mln zł,
 2. realizację projektów własnych samorządu województwa przy udziale środków Unii Europejskiej – 896,8 mln zł, w tym m.in. zadania: 
  − kolejowe – 633,1 mln zł,
  − drogowe – 205,8 mln zł,
  − informatyczne – 24,4 mln zł,
  − z zakresu polityki społecznej – 12,6 mln zł,
  − z zakresu turystyki – 2,1 mln zł,
  − z zakresu kultury – 1,2 mln zł,
  − z zakresu wsparcia procesu zarządzania i wdrażania programów operacyjnych – 17,2 mln zł,
 3. realizację projektów własnych bez udziału środków Unii Europejskiej – 380,6 mln zł, w tym:
  − inwestycje drogowe – 209,7 mln zł,
  − inwestycje z zakresu ochrony zdrowia – 109,6 mln zł,
  − inwestycje z zakresu kultury – 17,3 mln zł,
  − inwestycje kolejowe – 238 tys. zł,
  − pozostałe inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje m.in. dla innych jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, służb wykonujących zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego – 43,7 mln zł,
 4. objęcie przez Województwo Podkarpackie akcji Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna – 4,0 mln zł.

 

Marszałek zaprezentował także przykładowe inwestycje z różnych dziedzin aktywności samorządu województwa, na realizację których w 2023 roku poniesiono największe wydatki.

 

W zakresie transportu są to:

 1. Rozwój Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej – 633,1 mln zł,
 2. Rozbudowa DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa (ul. Lubelska) do DW 869 – 111,3 mln zł,
 3. Budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 od węzła A4 "Łańcut" do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie – 46,5 mln zł,
 4. Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - Etap II – 39,2 mln zł,
 5. Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk – 25,4 mln zł,
 6. Budowa DW nr 858 Zarzecze - granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków – 25 mln zł,
 7. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jarosław – 23 mln zł,
 

zakresie ochrony zdrowia są to: 

 1. Przebudowa pomieszczeń II pietra w budynku „A” i „BG” użytkowanych przez Klinikę Ginekologii i Położnictwa w Klinicznym szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie – 13,9 mln zł,
 2. Przebudowa budynku Histopatologii i Patomorfologii w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 12,9 mln zł,
 3. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla KSW nr 2 w Rzeszowie – 10,5 mln zł,
 4. Modernizacja Kliniki Ortopedii w KSW nr 2 w Rzeszowie – 9,1 mln zł.
 

Z kolei w zakresie kultury są to:

 1. Dostosowanie budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej – 2,6 mln zł,
 2. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku magazynowego oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku administracyjnego Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – 1,9 mln zł,
 

Podsumowując swe wystąpienia marszałek Władysław Ortyl podkreślał: 

 

W kontekście przyszłości naszej regionalnej gospodarki,możemysię charakteryzować jako region innowacji, czego potwierdzeniem była prezentacja dokonana przez komisarz Elise FerreiręKomisarza UE ds. Polityki Regionalnej, podczas ostatniego zgromadzenia Europejskiego Komitetu Regionów. Podkarpacie znalazło się tam wśród tych europejskich regionów, które można scharakteryzować jako doliny innowacji. To cieszy, że Komisja Europejska nas dostrzega w takim kontekście – podsumowywał marszałek Ortyl.

 

W czasie sesji sejmiku zabrzmiał głos posła do parlamentu UE Bogdana Rzońcy. 

 

Zobaczymy, jak potoczą się losy Parlamentu Europejskiego, w którym obecnie jest czas konstytuowania koalicji. Mam nadzieję, że teraz zapanuje większy eurorealizm w PE. Już widać, że przegrywamy gospodarczo na arenie światowej, bo europejskie koncerny idą do Azji czy AmerykiUnia Europejska jest dobrą ideą, jako wspólny rynek czy przepływ usług, ale niestety musi być inaczej zarządzana, co my – eurorealiści widzimy – mówił europoseł Bogda Rzońca – Dobrze, żmarszałek Ortyl tak często bywa w Brukseli i tak aktywnie bierze udział w pracach Komitetu Regionów, bo to współdziałanie między Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim a Komitetem Regionów jest bardzo istotne – zaznaczył Bogdan Rzońca. 

 

Głos w kontekście infrastruktury drogowej regionu zabrał z kolei europoseł Tomasz Buczek. 

 

W debacie nad raportem oraz sprawozdaniem finansowym za 2023 rok,głos zabrało wielu radnych województwa.   

 

Wykonanie budżetu na poziomie 93 procent, sprawne wydatkowanie ponad 2 mld złotych na realizację zadań samorządu województwa, brak nowych kredytówbrak kredytów komercyjnych – to są wszystko fantastyczne wiadomości, które zasługiwałyby na gratulacje, nawet w normalnej rzeczywistości, a w warunkach wojny toczącej się za naszą granicą, to jest wiadomość niezwykła. Ta umiejętność planowania i świetna realizacja budżetu zasługują na najwyższy szacunek. Trzeba pogratulować marszałkowizarządowi i radnym, że ten budżet udałsię z takim sukcesem zrealizować – pomimo trudności zewnętrznych – podsumował sprawozdania finansowe przewodniczący klubu radnych PiSMarcin Fijołek. 

 

W debacie nad raportem o stanie województwa głos zabrało wielu radnych. Wśród uczestników dyskusji znaleźli się m.in., Jan Tarapata, Czesław Łączak, Renata Butryn, Krzysztof Kłak,Bronisław Baran, Paweł Pazdan, Jolanta Kaźmierczak, Mirosław Majkowski, Piotr Pilch, Bogdan Romaniuk, Stanisław Kruczek, Jacek Magdoń oraz Sabina Południak

 

W czasie kilkugodzinnej debaty radni wyrażali swoje opinie, dotyczące informacji zawartych w raporcie oraz sprawozdaniu finansowym, prezentowali uwagi dotyczące różnych sfer funkcjonowania samorządu województwa. Zgłaszali także propozycje rozwiązań oraz zadawali pytania, dotyczące różnych obszarów działalności samorządu. 

 

Po debacie nadszedł czas na głosowanie. Ogromną większością głosów radni województwa zdecydowali zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i przyznaniu zarządowi absolutoriumZarząd województwa otrzymał od sejmiku województwa także wotum zaufania.

 

 

Podczas sesji sejmiku radni zdecydowali o zasadach, na jakich będą przyznawane w roku szkolnym 2024/2025 stypendia dla uczniów szkół podstawowych, liceów oraz szkół zawodowych w ramach projektu „Poszerzając horyzonty”. Będą to stypendia zarówno sportowe, jak i naukowe dla uczniów szkół z regionu.  

 

Radni zdecydowali także o udzieleniu pomocy rzeczowej dla gmin Zaleszany, Grębów i  Gorzyce oraz miasta Stalowa Wola,w związku z inwestycją przy drodze wojewódzkiej, która realizowana jest na terenie tych samorządów. 

 

Radni zgodzili się także na udzielenie pomocy finansowej dla gmin, na realizację zadań w ramach konkursu „Czas na Podkarpackie – edycja I” . Dotacja celowaprzeznaczona jest na realizację zadań własnych samorządów gminnych, w zakresie zagospodarowania i modernizacji przestrzeni dla rozwoju turystyki i infrastruktury turystycznej, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.Komisja konkursowa po dokonaniu oceny zdecydowała o wyborze 16 wniosków dla gmin. Łączna wartość dotacji to niemalże 150 tysięcy złotych. 

  

Nietypowe było rozpoczęcie czerwcowej sesji.  Na początku obrad regionalnego parlamenturadni obejrzeli film „Co widziały drzewa”. To pierwszy animowany film dla najmłodszych o rodzinie Ulmów, zrealizowany przez Instytut Pamięci Narodowej. O idei filmu mówił radnym dyrektor IPN w Rzeszowie Dariusz Iwaneczko.  

 

Dbamy nie tylko o infrastrukturę, drogi, kolej czy szpitale. Najważniejsze są nasze fundamenty czyli wartości, na których się opieramy. I o tych wartościach mówi ten film i o tym mówić będziemy my,  podczas nadzwyczajnej sesji sejmiku 7 lipca, kiedy Błogosławioną Rodzinę Ulmówogłosimy patronami regionu – podkreślał marszałek Władysław Ortyl.

 

Galeria zdjęć:

Pełna galeria zdjęć: Czwarta sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego VII kadencji