logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

 LOgo

Komisja konkursowa zakończyła ocenę formalną wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie działań w zakresie przygotowania lub aktualizacji programów rewitalizacji zdegradowanych obszarów gmin miejskich, wiejskich oraz miejsko-wiejskich województwa podkarpackiego. Ocena została przeprowadzona w oparciu o Regulamin Konkursu Dotacji oraz Regulamin pracy Komisji Konkursowej.

LOgo

 

W związku z wątpliwościami dotyczącymi stosowania właściwych paragrafów klasyfikacji budżetowej informujemy, iż wypłaty dotacji przez Województwo Podkarpackie dla Gmin w ramach realizacji projektów będą przekazywane w dziale 750, rozdziale 75095, paragraf 200 klasyfikacji budżetowej, z tego:

§ 2008 Kwota....... (Fundusz Spójności - 85%),

§ 2009 Kwota....... (Budżet Państwa - 15%).

 LOgo

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie aktualizacji wzoru umowy w Konkursie dotacji Przygotowanie programów rewitalizacji zmienia się wzór Umowy pomiędzy Województwem Podkarpackiem a gminą w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego przyjęty Uchwałą Nr 232/4642/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 listopada 2016 r.

LOgo

W związku z pytaniem zadanym w trakcie spotkań edukacyjnych w jakim zakresie w ramach kryterium oceny projektów w działaniu 6.3 Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej RPO WP 2014-2020 badane będzie, czy projekt został ujęty w programie rewitalizacji umieszczonym w Wykazie programów rewitalizacji Województwa Podkarpackiego, jak również, czy tytuł i wartość projektu są zbieżne z zapisami Lokalnego/Gminnego Programu Rewitalizacji, przedstawiamy nast. informację.

Ocena złożonych projektów dokonywana będzie w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020. Dlatego na etapie opracowania programów rewitalizacji, należy dołożyć szczególnej staranności w zakresie identyfikacji poszczególnych projektów, tak aby na etapie oceny kryterium dotyczącego ujęcia projektu w programie rewitalizacji, tytuł, wartość, cel i zakres projektu nie budziły wątpliwości w zakresie zbieżności z zapisami zatwierdzonego programu rewitalizacji.

LOgo

15 grudnia 2016 r. zakończył się nabór wniosków w ramach II edycji Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego.