logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

Logo nowe02

W dniu 29 maja 2018 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą nr 434/9053/18 zatwierdził listę projektów, które otrzymały dotację w III edycji Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego.

Logo nowe02

W dniu 11 kwietnia 2018r. weszły w życie zmienione Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Logo nowe02
W dniu 15 maja 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą nr 430/8939/18 wyraził zgodę na zmianę Regulaminu Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa  podkarpackiego przyjętego uchwałą Nr 420/8763/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 kwietnia 2018 r., w zakresie zmiany terminu realizacji projektu.

Logo nowe02

W dniu 25 kwietnia 2018 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla gmin Województwa Podkarpackiego w ramach Konkursu dotacji – III edycja. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele gmin województwa podkarpackiego zainteresowani udziałem w trzeciej edycji Konkursu.