Logo nowe02

W dniu 19 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 441/9243/18 zatwierdził wzór umowy pomiędzy Województwem Podkarpackiem a gminą w ramach Konkursu dotacji Przygotowanie programów rewitalizacji – edycja III.

Zgodnie z pkt. 13.1 Regulaminu konkursu dotacji podpisanie umowy uzależnione jest od dostarczenia przez Dotacjobiorcę kompletu dokumentów w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania pisma wzywającego do ich złożenia w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego.

 

Należy złożyć następujące dokumenty lub podać następujące dane:

1. Dane osób uprawnionych do podpisania umowy (1 egz.), tj. uprawnionych do reprezentacji Dotacjobiorcy, składania oświadczeń oraz zawierania umów zgodnie z przepisami właściwych ustaw oraz dokumentów statutowych danego podmiotu. Zakres niezbędnych danych obejmuje:
a) imię i nazwisko,
b) pełniona funkcja w instytucji,
c) numer i seria dowodu osobistego/paszportu.
2. Zaświadczenie wystawione przez bank, zawierające dane dotyczące rachunku/-ów lub subkonta bankowego Dotacjobiorcy utworzonego na potrzeby realizacji projektu; zaświadczenie lub dokument równoważny przyjęty w praktyce banku powinien być podpisany w sposób czytelny (wraz z pieczątką imienną) przez osobę lub osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem.
3. Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Dotacjobiorcy (3 egzemplarze).
4. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (3 egzemplarze).
5. Wypełniony załącznik nr 6 do umowy – „Wartość i liczba transz dotacji celowej przyznanego dofinansowania (refundacja) – harmonogram transz” (3 egzemplarze).
6. Wniosek o przyznanie dotacji (3 egzemplarze) wraz z wersją elektroniczną na jednej płycie CD.

Modyfikacje mogą dotyczyć:
a) Pkt III.1. Kosztorys ze względu na źródła finansowania (tylko w przypadku gdy gmina otrzymała pismo dotyczące korekty budżetu przez Komisję konkursową),
b) Pkt III.2. Uzasadnienie racjonalności budżetu projektu dostosowując zapisy w zakresie kwot kwalifikowanych do zmienionego budżetu (tylko w przypadku gdy gmina otrzymała pismo dotyczące korekty budżetu przez Komisję konkursową),
c) Danych osób upoważnionych do reprezentacji Dotacjobiorcy w tabeli na końcu wniosku (w przypadku zmiany).