Logo nowe02

W dniu 11 kwietnia 2018r. weszły w życie zmienione Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Wytyczne to dokument, który ma zapewnić koordynację i jednolity sposób realizacji dwóch zasad horyzontalnych: zasady równości szans i zasady niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn przez instytucje systemu wdrażania na wszystkich etapach realizacji m.in. programowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji.

Nowym elementem dokumentu są standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 dotyczące takich obszarów jak: cyfryzacja, transport, architektura, edukacja, szkolenia, informacja i promocja. Celem standardów jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami na równi z osobami pełnosprawnymi dostępu do Funduszy Europejskich.

Mając powyższe na uwadze informuje się przyszłych beneficjentów RPO WP 2014-2020, którzy planują w zakresie LPR/GPR realizację projektów w ramach Działania 6.3 i 6.5 o konieczności stosowania ww. Wytycznych.

Wytyczne