LOgo

W dniu 18 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 296/5909/17 zatwierdził wzór umowy pomiędzy Województwem Podkarpackiem a gminą
w ramach II edycji Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego.

Zgodnie z pkt. 13.1 Regulaminu konkursu dotacji  podpisanie umowy uzależnione jest od dostarczenia przez Dotacjobiorcę kompletu dokumentów w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania pisma wzywającego do ich złożenia w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego.

Należy złożyć następujące dokumenty lub podać następujące dane:

 1. Dane osób uprawnionych do podpisania umowy tj. uprawnionych do reprezentacji Dotacjobiorcy, składania oświadczeń oraz zawierania umów zgodnie
  z przepisami właściwych ustaw oraz dokumentów statutowych danego podmiotu. Zakres niezbędnych danych obejmuje:
 2. imię i nazwisko,
  1. pełniona funkcja w instytucji,
  2. numer i seria dowodu osobistego/paszportu.
 3. Zaświadczenie wystawione przez bank, zawierające dane dotyczące rachunku/-ów lub subkonta bankowego Dotacjobiorcy utworzonego na potrzeby realizacji projektu; zaświadczenie lub dokument równoważny przyjęty w praktyce banku powinien być podpisany w sposób czytelny (wraz  z pieczątką imienną) przez osobę lub osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem.
 4. Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Dotacjobiorcy
  (3 egzemplarze).
 5. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (3 egzemplarze).
 6. Wypełniony załącznik nr 7 do umowy – „Wartość i liczba transz dotacji celowej przyznanego dofinansowania  (refundacja) – harmonogram transz” (3 egzemplarze).

 1. Wniosek o przyznanie dotacji (3 egzemplarze) wraz z wersją elektroniczną na jednej
  płycie CD.

Modyfikacje mogą dotyczyć:

 1. Pkt III.1. Kosztorys ze względu na źródła finansowania (tylko w przypadku gdy gmina otrzymała pismo dotyczące korekty budżetu przez Komisję konkursową),
 2. Pkt III.2. Uzasadnienie racjonalności budżetu projektu dostosowując zapisy w zakresie kwot kwalifikowanych do zmienionego budżetu (tylko w przypadku gdy gmina otrzymała pismo dotyczące korekty budżetu przez Komisję konkursową),
 3. Danych osób upoważnionych do reprezentacji Dotacjobiorcy w tabeli na końcu wniosku (w przypadku zmiany).