LOgo

 

W związku z wątpliwościami dotyczącymi stosowania właściwych paragrafów klasyfikacji budżetowej informujemy, iż wypłaty dotacji przez Województwo Podkarpackie dla Gmin w ramach realizacji projektów będą przekazywane w dziale 750, rozdziale 75095, paragraf 200 klasyfikacji budżetowej, z tego:

§ 2008 Kwota....... (Fundusz Spójności - 85%),

§ 2009 Kwota....... (Budżet Państwa - 15%).

Dotacjobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

Informujemy, że zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych paragraf 205 dotyczy dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014 – 2020.

Beneficjentem zadania dotyczącego wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w procesie opracowania programów rewitalizacji jest Ministerstwo Rozwoju – Departament Programów Pomocowych, nie zaś jednostka samorządu terytorialnego.