W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami dotyczącymi daty zakończenia projektu w Konkursie dotacji Przygotowanie programów rewitalizacji informujemy, że zgodnie z punktem XI Terminy Regulaminu Konkursu za datę zakończenia realizacji projektu uznaje się datę zakończenia ostatniego działania określonego we wniosku o udzielenie dotacji. Za koszty kwalifikowalne mogą być uznane wydatki poniesione na rzecz złożonego projektu od dnia rozpoczęcia jego realizacji, jednak nie wcześniej niż 1 maja 2015 r. do dnia zakończenia jego realizacji (data określona przez Wnioskodawcę w punkcie II.2 Wniosku), jednak nie później niż do 31 stycznia 2017 r. Przez poniesienie wydatków, należy rozumieć rozchód środków pieniężnych (ujęcie kasowe).

Dotacjobiorca jest zobowiązany do przygotowania i złożenia, w terminie 14 dni od dnia upływu terminu zakończenia realizacji projektu sprawozdania końcowego z wykonania projektu, zawierającego wydatki poniesione w związku z realizacją projektu, w tym wydatki przewidziane do refundacji w ramach ostatniej transzy dotacji. Jest to także ostatni  możliwy termin na złożenie do oceny opracowanego/aktualizowanego w ramach projektu programu rewitalizacji.

Zgodnie z zapisami istotnych postanowień umowy stanowiących zał. nr 4 do Regulaminu Konkursu warunkiem zatwierdzenia sprawozdania końcowego, jest uzyskanie pozytywnej oceny przez Zespół ds. rewitalizacji w UMWP opracowanego/aktualizowanego w ramach projektu programu rewitalizacji. W przypadku uzyskania negatywnej oceny Dotacjobiorca przesyła korektę programu rewitalizacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia pozyskania informacji o wynikach oceny. Uzyskanie ponownie negatywnej oceny skutkuje niezatwierdzeniem sprawozdania końcowego.

Przykład:

Jeżeli data zakończenia projektu w punkcie II. 2 Wniosku o przyznanie dotacji to 31 stycznia 2017 r. to sprawozdanie końcowe należy złożyć do 14 lutego 2017r. W tym przypadku 14 lutego 2017 r. jest także ostatnim dniem na złożenie do oceny opracowanego/aktualizowanego w ramach projektu i przyjętego przez radę gminy/miasta programu rewitalizacji. W tym przypadku ocena programu rewitalizacji przez Zespół ds. rewitalizacji w UMWP przeprowadzana jest do 16 marca 2017 r. W przypadku uzyskania negatywnej oceny Dotacjobiorca przesyła korektę programu rewitalizacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia pozyskania informacji o wynikach ww. oceny. Uzyskanie ponownie negatywnej oceny skutkuje niezatwierdzeniem sprawozdania końcowego.