LOgo

W Konkursie dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego trwa ocena merytoryczna wniosków. Ze względu na fakt, iż w ocenie merytorycznej bierze 86 z 88 złożonych wniosków (1 wniosek nie spełnił kryteriów formalnych i 1 wniosek wycofano) wskazywany w ogłoszeniu o konkursie termin rozstrzygnięcia na maj 2016 roku został przesunięty, zgodnie z zastrzeżeniem, że rozstrzygnięcie konkursu w podanym terminie uzależnione będzie od ilości wniosków.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że przed ogłoszeniem wyników konkursu zgodnie z § 3 Regulaminu pracy Komisji Konkursowej Wnioskodawcy mogą zostać przedstawione propozycje zmian w budżecie wraz z zapytaniem, czy Wnioskodawca zgadza się zrealizować projekt po takiej zmianie przy utrzymaniu istoty projektu i zachowaniu odpowiednich standardów jakościowych. W przypadku braku zgody Wnioskodawcy na wprowadzenie zaproponowanych zmian, wniosek zostaje odrzucony.

W związku z powyższym rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 23 sierpnia 2016r.