W dniu 11 czerwca 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Lesko odbyło się spotkanie konsultacyjne w ramach trwających od dnia 16 maja do 20 czerwca 2014 r. konsultacji społecznych projektu Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad wraz z Prognozą oddziaływania projektu Programu na środowisko. Zarząd Województwa Podkarpackiego reprezentował Pan Lucjan Kuźniar – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.  W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci 12 JST z powiatów: bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego, a także przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych.


W wystąpieniu wprowadzającym do konsultacji Pan Lucjan Kuźniar przedstawił genezę Programu jego cele oraz dalszy przebieg procedury służącej uznaniu za dokument programowy rozwoju regionalnego. Z kolei Pan Jerzy Rodzeń – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przedstawił konsultowany projekt Programu. Następnie Pani Lucyna Zymyn z Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, omówiła Prognozę oddziaływania projektu Programu na środowisko. Po wystąpieniach prelegentów odbyła się dyskusja. Obecni pozytywnie odnieśli się do treści Programu obejmujących kluczowe kierunki rozwoju Bieszczad zawarte w przyjętych priorytetach i propozycjach działań strategicznych. W dalszej części wskazywano na możliwe trudności w realizacji Programu związane z koniecznością  uporządkowaniem gospodarki przestrzennej w Bieszczadach, a także możliwymi kolizjami między działaniami rozwojowymi a funkcją ochrony przyrody. Zgłoszony został postulat wydzielenia podmiotu i puli środków na poziomie regionu, które posłużyłyby realizacji zadań objętych Programem. Wskazywano także na konieczność poprawy dostępności komunikacyjnej Bieszczad wprowadzenia dotacji wyrównawczych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla finansowania kosztów realizacji projektów oraz niezbędną poprawę promocji turystycznej. Na zakończenie spotkania Pan Lucjan Kuźniar – Wicemarszałek Województwa odniósł się do zgłoszonych propozycji i uwag, deklarując wsparcie realizacji Programu przez Zarząd Województwa Podkarpackiego na warunkach określonych w regulacjach Unii Europejskiej i rządu polskiego.