W dniu 30 maja 2014 r. w auli audytoryjnej Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, odbyło się spotkanie konsultacyjne w ramach trwających od 16 maja do 20 czerwca 2014 r. konsultacji społecznych projektu Programu Strategicznego „Błękitny San” wraz z Prognozą oddziaływania projektu Programu na środowisko. W imieniu Zarządu Województwa Podkarpackiego w spotkaniu uczestniczył Pan Lucjan Kuźniar  – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.


W spotkaniu wzięli udział reprezentanci JST z powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, brzozowskiego, rzeszowskiego, przemyskiego i jarosławskiego.
W swoim wystąpieniu Pan Lucjan Kuźniar - Wicemarszałek Województwa przedstawił genezę i założenia Programu oraz wskazał na znaczenie współpracy samorządów, które przygotowując wspólne programy rozwoju, w bardziej efektywny sposób będą przyczyniały się do poprawy sytuacji społeczno gospodarczej w województwie.
Konsultowany projekt Programu przedstawił Pan Jerzy Rodzeń – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Z kolei Pani Lucyna Zymyn z Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, omówiła Prognozę oddziaływania projektu Programu na środowisko.
Po wystąpieniach prelegentów odbyła się dyskusja, w toku której wskazywano na uwarunkowania formalne i prawne realizacji Programu, w kontekście programowania nowej perspektywy finansowej UE. Uczestnicy spotkania, wskazywali na potrzebę wydzielenia specjalnej alokacji środków pochodzących z funduszy strukturalnych, które będą przewidziane na realizację celów i kierunków działań wskazanych w Programie Strategicznym „Błękitny San”.