W dniu 26 lutego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wpłynęło pismo z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej adresowane do Marszałka Województwa z prośbą o udzielenie informacji i wyjaśnień dotyczących poruszanych w regionalnych mediach tematów związanych z prowadzonym przez CBA postępowaniem ws. dotacji udzielonych w latach 2011-2012 przez Zarząd Województwa. W piśmie zwrócono się o wyjaśnienia, czy prowadzone postępowanie dotyczy współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP. Zalecono równocześnie wstrzymanie certyfikacji wydatków w ramach RPO dla projektów, których mogą dotyczyć nieprawidłowości opisane w informacjach opublikowanych przez media.

W związku z tym pismem Komisji Europejskiej - Urząd Marszałkowski wystąpił do Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie o sprecyzowanie obszaru objętego prowadzonym postępowaniem, aby umożliwić spełnienie zalecenia Komisji Europejskiej wstrzymania certyfikacji wydatków dla projektów, które są objęte badaniem przez śledczych.

Konkursy na dotacje współfinansowane z EFRR są prowadzone według czytelnych, transparentnych procedur i podlegają kontroli na wszystkich etapach postępowania o udzielenie dotacji. Taką kontrolę sprawują też w imieniu KE wyspecjalizowane komórki w urzędach kontroli skarbowej i ministerstwie finansów. Podczas ostatniego audytu KE stosowane samorząd województwa procedury organizacji i przeprowadzania konkursów na dotacje oraz kontroli beneficjentów uzyskały najwyższą ocenę. Proces gospodarowania funduszami RPO jest kontrolowany także przez inne instytucje: Regionalną Izbę Obrachunkową, NIK, urząd wojewódzki, komisje sejmiku, media wreszcie przez samych wnioskodawców na każdym etapie postępowania. Stosowane procedury stwarzają skuteczną zaporę przeciwko potencjalnej uznaniowości i próbom nadużyć. Dlatego jesteśmy pewni, że prowadzone śledztwo nie wykaże uchybień i nadużyć i nie spowolni procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

 

Rzecznik prasowy

Wiesław Bek