logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

W dniu 4 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr 290/5800/17 przyjął Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 (projekt zmiany Planu) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Więcej informacji na stronie BIP

W dniu 4 kwietnia 2017r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę Nr 290/5800/17 w sprawie przyjęcia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 (projektu zmiany Planu) wraz Prognozą oddziaływania na środowisko, w celu przeprowadzenia procedury opiniowania i uzgadniania oraz przekazania do konsultacji społecznych.

Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr 86/1977/15 z dnia 25 sierpnia 2015 r. przyjął opracowanie pn. „Obszary funkcjonalne w województwie podkarpackim”.

W wyniku przeprowadzonej procedury opiniowania i uzgadniania projektów dokumentów, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) oraz procesu konsultacji społecznych przeprowadzonego w ramach udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, określonego w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), wpłynęły 94 uwagi i wnioski.