Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego

|
Tomasz Sanecki

19 marca 2014 r.,  spotkaniem w Krośnie, rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dokumenty  te przyjęte zostały przez Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr 321/7678/14 z dnia 18 lutego 2014.

Zaplanowany cykl spotkań stanowi realizację udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, określonej w  ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.).

Rozpoczęte konsultacje społeczne mają na celu zaprezentowanie dokumentów oraz umożliwiają  szerszą dyskusję na temat ich treści. W spotkaniu oprócz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego uczestniczyli przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych oraz inni, zainteresowani tematyką planowania przestrzennego w województwie.

Spotkanie prowadził z-ca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego UM Jerzy Rodzeń. Wprowadzenie dotyczące procedury oraz przebiegu prac nad projektem dokumentu zostało zaprezentowane przez dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Renatę Drążek, a zakres i ustalenia planu przedstawione zostały przez kierownika Zespołu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa  Iwonę Skomiał. Część pierwszą spotkania poświęconą prezentacji dokumentów, zakończyła prezentacja kierownika Zespołu Projektowego Lucyny Zymyn, dotycząca prognozy oddziaływania na środowisko.

Po zakończeniu części informacyjnej odnoszącej się do zawartości tematycznej projektów dokumentów rozpoczęła się dyskusja nad ustaleniami planu. Pytania kierowane przez przedstawicieli gmin i powiatów dotyczyły zarówno  kierunków, jak i przyjętej polityki kształtowania rozwoju przestrzennego województwa w perspektywie do  2030 r.

Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o możliwości składania uwag i wniosków do projektów dokumentów w terminie do 25 kwietnia 2014 r.

 

Kolejne spotkania konsultacyjne odbywać się mają wg harmonogramu spotkań kolejno w Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu.