Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Zdjęcie od boku. Trójka osób siedzi za stołem. Przed nimi na stole małe flagi.

 Cieszę się, że możemy znów spotkać się w jednym miejscu, by wspólnie podsumować to, co najważniejsze w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 – powiedział marszałek Władysław Ortyl otwierając XXV obrady Komitetu Monitorującego RPO WP. Po raz pierwszy po prawie dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią członkowie komitetu spotkali się w siedzibie urzędu marszałkowskiego osobiście, a nie zdalnie, by dyskutować o tym, co już udało się w programie już zrobić oraz jakie jeszcze czekają wyzwania.   

 

Obrady komitetu prowadził marszałek Władysław Ortyl, który jest przewodniczącym Komitetu Monitorującego RPO WP. Obecni byli także wicemarszałek Ewa Draus oraz wiceprzewodniczący sejmiku Czesław Łączak, którzy są członkami Komitetu Monitorującego oraz inni członkowie tego gremium.

 

Zanim rozpoczęła się zasadnicza część obrad, marszałek Władysław Ortyl serdecznie podziękował za kilka lat dobrej współpracy Julii Majewskiej, przedstawicielce Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. To ona przez 4 lata odpowiedzialna była za koordynację RPO WP 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze strony Komisji Europejskiej. Swoją funkcję w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pełniła przez nieco ponad 4 lata.

 

Bardzo dziękujemy za dotychczasową współpracę, za Pani zaangażowanie w sprawy naszego programu i województwa oraz życzliwą atmosferę we wzajemnych kontaktach. Niezmiennie serdecznie  zapraszamy na Podkarpacie, czy to zawodowo czy prywatnie. Będziemy oczekiwać nowego opiekuna programu, jednocześnie mając nadzieję, że trafimy w równie dobre ręce – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

 Ja także dziękuję za te lata współpracy, za zaangażowanie ze strony pracowników urzędu marszałkowskiego i członków Komitetu Monitorującego. Podkarpackie jest chwalone
w Komisji Europejskiej za sprawna realizację programu, a  ja mam nadzieję, że pomogłam państwu w tym zadaniu. Będę tę współpracę z państwem dobrze wspominać oraz chętnie na Podkarpacie wracać – mówiła Julia Majewska z Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej.  

 

Jednocześnie na posiedzeniu do składu Komitetu dołączyła Anita Wesołowska, Radca Ministra w Wydziale Koordynacji Wsparcia Innowacyjności i Infrastruktury Społecznej w Regionach w Departamencie Regionalnych Programów Operacyjnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Objęła ona opiekę nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego oraz została członkiem KM RPO WP, reprezentując instytucję ds. koordynacji strategicznej. Marszałek Ortyl podziękował także Piotrowi Zygadle oraz Aleksandrze Sztetyłło-Budzewskiej z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, którzy zakończyli współpracę w ramach  Komitetu Monitorującego.

 

Podczas posiedzenia Wojciech Magnowski, dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWP zaprezentował roczne sprawozdanie z wdrażania RPO WO za rok 2021.

 

Na koniec 2021 roku możemy pochwalić się ponad 260 ogłoszonymi konkurami i naborami pozakonkursowymi. Mamy 6 732 złożone poprawne formalnie wnioski o dofinansowanie. Zakontraktowaliśmy niemal 91 procent alokacji programu oraz mamy podpisane niemal 3,4 tysiące umów o wartości wkładu UE ponad 8,91 mld złotych. Beneficjentom wypłaciliśmy łącznie ponad  7,58 mld złotych. Komisja Europejska zrefundowała ponad 6,5 mld złotych – najważniejsze wskaźniki przybliżył w prezentacji dyrektor Wojciech Magnowski.

 

Dyrektor Magnowski mówił o konkretnych efektach programu, wśród których są między  innymi: 2 253 wsparte przedsiębiorstwa, 36 wspartych punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów, 48 wspartych przez program oczyszczalni ścieków, 667 km wybudowanej lub przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz 191 zakupionych jednostek taboru pasażerskiego komunikacji miejskiej. Efektem programu jest także ponad tysiąc nowych miejsc w placówkach stacjonarnej pomocy społecznej oraz 350 dodatkowych miejsc dla dzieci w instytucjach, które uzyskały wsparcie z programu.

 

Marszałek Władysław Ortyl podkreślał, że choć powinniśmy być jako region zadowoleni z dobrych wyników, jakie osiągamy, to nie możemy spocząć na laurach i przestać się rozwijać.

 

Końcowy etap wdrażania programu jest zawsze bardzo emocjonujący i musimy dobrze ten czas wykorzystać. Jako zarząd województwa wprowadziliśmy taką kategorię jak projekty zagrożone i będziemy w ich sprawie często się spotykać na konkretnych spotkaniach technicznych. Każda złotówka z programu musi zostać dobrze wykorzystana, a wiemy że mamy pewne wyzwania, zwłaszcza w osi V Infrastruktura Komunikacyjna – podkreślał marszałek Władysław Ortyl.

 

Podczas obrad członkowie Komitetu Monitorującego otrzymali także między innymi   informacje na temat planowanych zmian RPO WP 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem II transzy instrumentu wsparcia na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy (REACT-EU) oraz informację nt. stanu prac i procesu negocjacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

 

Galeria zdjęć:

Autor tekstu: Aleksandra Gorzelak – Nieduży

Autor zdjęć: Anna Magda

Biuro Prasowe UMWP