Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Troje ludzi siedzi przy stole

 


 

Autor tekstu: Monika Konopka

Autor zdjęć: Daniel Kozik

 

W Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja poświęcona kwestiom planowania przestrzennego. Jej najważniejszym elementem były konsultacje społeczne niezwykle ważnego dokumentu – projektu Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, który powstał w ramach zadania realizowanego dzięki środkom unijnym oraz wsparciu z budżetu państwa.

 

Spotkanie było przede wszystkim okazją do dyskusji nad  zapisami projektu dokumentu: Strategia Przestrzenna Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - zasady prowadzenia polityki przestrzennej ROF, a w szczególności nad  wyznaczonymi celami oraz kierunkami rozwoju, oczekiwanymi efektami planowanych działań, a także nad ich terytorialnym ukierunkowaniem.

 

Projekt Strategii, jak również samo spotkanie, to działania podjęte w ramach zadania pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Liderem w tym działaniu jest Samorząd Województwa Podkarpackiego, który realizuje go w partnerstwie z gminami tworzącymi Rzeszowski Obszar Funkcjonalny oraz Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

Spotkanie rozpoczęła wicemarszałek Ewa Draus, która witając gości mówiła o znaczeniu polityki przestrzennej dla rozwoju regionu i kraju, a także o tym, że realizowany projekt jest wyjątkowy w skali Polski, zaś powstała w trakcie jego trwania Strategia, będzie ważnym narzędziem rozwoju regionu:

 

 To dokument, który pozwoli uspójnić wszystkie działania z zakresu planowania  przestrzennego w Rzeszowskim Obszarze Funkcjonalnym – mówiła wicemarszałek Ewa Draus.

 

Wicemarszałek podkreślała również, że dzięki realizowanemu projektowi, jego uczestnicy uzyskali nowe kompetencje i umiejętności dzięki szkoleniom, w których brali udział. Wicemarszałek podkreśliła także, że podczas projektu powstało ważne narzędzie, jakim jest  tworząca się platforma internetowa. Na koniec dodała, że ROF i Rzeszów to obszar niezwykle ważny dla całego województwa, dlatego potrzebuje spójnych działań.

 

Chcemy, żeby Rzeszów się rozwijał, żeby rozwijał swoje funkcje metropolitalne, żeby rozwijał usługi wyższego rzędu, aby był tym obszarem, który jest oknem dla całego województwa – mówiła wicemarszałek Ewa Draus.

 

Wśród uczestników wydarzenia znaleźli się wójtowie  i burmistrzowie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, przedstawiciele Stowarzyszenia Rzeszowski Obszar Funkcjonalny, osoby zaangażowane w realizację projektu, a także eksperci z Banku Światowego.

 

Podczas spotkania dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP, Paweł Wais przybliżył  czym jest Rzeszowski Obszar Funkcjonalny, jakie gminy go tworzą i jakie ma atuty.  W kontekście polityki przestrzennej podkreślał, że dokumenty przestrzenne tworzone przez gminy należące do ROF-u, muszą być wzajemnie konsultowane, gdyż to gwarantuje rozważne podejście do przestrzeni i jej jak najlepsze wykorzystanie. Dyrektor Wais mówił także o tym, jak doszło do realizacji projektu przez ROF:

 

Pomysł na ten projekt wziął się z inicjatywy Catching-Up Regions, gdzie wspólnie z Komisją Europejską, Bankiem Światowym, zastanawialiśmy się w jaki sposób poprawić rozwój gospodarczo-społeczny Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Jako jeden z ważnych elementów, pojawiło nam się planowanie przestrzenne, że będzie ono warunkować możliwości rozwoju gospodarczego w przyszłości – mówił dyrektor Paweł Wais.

 

Rozpoczęcie realizacji projektu poprzedzono podpisaniem umowy partnerskiej pomiędzy  Województwem Podkarpackim, a 13 gminami tworzącymi Rzeszowski Obszar Funkcjonalny (Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Krasna, Lubenia, Miasto Łańcut, Gmina Łańcut, Miasto Rzeszów, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn) oraz ze Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to ponad 9 mln złotych, z tego dofinansowanie unijne to 8,6 mln zł oraz ponad 500 tys. złotych z budżetu państwa.

 

Podczas spotkania założenia projektu Strategii omówili eksperci Banku Światowego, którzy przybliżyli proces tworzenia dokumentu, a także jego główne założenia i wnioski płynące z przeprowadzonych badań oraz analiz. Wynika z nich, że w ROF-ie brakuje zwartej tkanki miejskiej, nie ma wyraźnego podziału na tereny zabudowane i niezabudowane, co generuje i będzie generować wiele problemów społeczno-gospodarczych.

 

Rozwój przestrzenny ROF charakteryzuje się tym, że widzimy silne procesy suburbanizacji, czyli takiego rozlewania się zabudowy i to nie tylko Rzeszowa, ale także pozostałych miejscowości. I to nie jest model zrównoważonego rozwoju. To rozlewanie zabudowy powoduje szereg negatywnych efektów dla mieszkańców, może podnieść koszty życia czy ograniczyć dostęp do pewnych usług publicznych – mówił Grzegorz Wolszczak z Banku Światowego.

 

Podczas spotkania zaprezentowane zostały najważniejsze efekty przeprowadzonych badań i analiz w sferze przestrzennej, w postaci map które, jak podkreślił ekspert z Banku Światowego Piotr Kamiński, będą niezwykle cennym narzędziem planistycznym dla gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Spotkanie zakończyła debata.

 

W trakcie konferencji przedstawiciele firm uczestniczących w projekcie zaprezentowali funkcjonowanie narzędzia internetowego przygotowanego  do konsultacji społecznych. Dzięki wykorzystaniu tego narzędzia mieszkańcy ROF uzyskali możliwość konsultowania, składania uwag nie tylko do  Strategii, ale do  wszystkich dokumentów planistycznych (miejscowych planów, studiów) w przyszłości realizowanych przez samorządy ROF.

 

Galeria zdjęć: