Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Rząd mężczyzn. Każdy trzyma dokumenty. Pozują

 


Autor tekstu: Daniel Kozi, Monika Konopka
Autor zdjęć: Anna Magda

Biuro Prasowe UMWP

 

Rozwój przedsiębiorczości, wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, a także wzrost innowacyjności i zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych – taką rolę ma spełniać obszar inwestycyjny, który powstanie na terenie Gminy Świlcza, koło Rzeszowa. Dziś, w urzędzie marszałkowskim podpisano porozumienie w tej sprawie.

 

Swoje podpisy pod treścią porozumienia złożyli: Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Cezariusz Lesisz - prezes Agencji Rozwoju Przemysłu, Łukasz Gałczyński - wiceprezes ARP, Konrad Fijołek - prezydent Rzeszowa, Józef Jodłowski - starosta rzeszowski oraz Adam Dziedzic - wójt Świlczy. Strony porozumienia zobowiązały się między innymi do promocji i lobbingu na rzecz obszaru inwestycyjnego oraz poszukiwania możliwości uzyskania finansowania niezbędnych przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie obszaru. Tym porozumieniem Samorząd Województwa wraz z Partnerami potwierdzają gotowość do działania i współpracy na rzecz powstania Obszaru Inwestycyjnego.

 

 

Marszałek nie krył zadowolenia z faktu podpisywanego porozumienia, jednocześnie zwracał uwagę, jak ważne jest wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom inwestorów:

 

Nasze zaangażowanie na rzecz utworzenia obszaru inwestycyjnego w Świlczy wynika ze zrozumienia potrzeb inwestorów, którzy wyciągnęli wnioski po pandemii COVID-19 i nie chcą już dopuszczać do sytuacji, w której ich łańcuchy dostaw są przerwane na wiele miesięcy. Jak również zainteresowania inwestorów naszym województwem z uwagi na sytuację w Ukrainie. Inwestorzy rozumieją konieczność dywersyfikacji źródeł dostaw kluczowych podzespołów bliżej swoich fabryk produkujących wyroby finalne. Dlatego centrum naszego regionu jest właściwym miejscem, gdzie mogą się lokować takie inwestycje – podkreśla marszałek Władysław Ortyl.

 

Obszar inwestycyjny zostanie zlokalizowany na terenie gminy Świlcza, w miejscowościach - Bratkowice i Mrowla. Powstanie obszaru jest odpowiedzią Samorządu Województwa Podkarpackiego na liczne zapytania ze strony inwestorów zagranicznych, zainteresowanych lokalizacją swoich inwestycji na terenie Podkarpacia. Dlatego samorząd województwa podjął działania związane z tworzeniem i rozwojem miejsc, w których inwestorzy będą mogli lokować swoje projekty, mając dostęp do terenów, na których możliwy jest ich przyszły rozwój oraz dostęp do wykwalifikowanej kadry.

 

Cezariusz Lesisz, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu mówił o potrzebach inwestorów:

 

Cieszymy się, że jesteśmy tu obecni. Dzisiejsi inwestorzy często poszukają ponad stu hektarowych terenów inwestycyjnych. Obszar inwestycyjny w Świlczy będzie liczył ponad trzysta hektarów. Będziemy naszym inwestorom rekomendować te tereny i przedstawiać możliwości inwestowania tu. Jest to teren bardzo dobrze skomunikowany, postaramy się też wnieść swój udział do rozbudowy infrastruktury, bo inwestorzy pytają o media, energię, a zwłaszcza tą zieloną, dlatego musimy zwracać uwagę także i na ten aspekt – mówił prezes.

 

Starosta Józef Jodłowski podkreślał, że dzisiejsza umowa to bardzo ważny moment dla powiatu, ale także dla regionu i całego Podkarpacia:

 

Powiat rzeszowski przekazał już do dyspozycji przedsiębiorców swoją strefę Dworzysko. Mając te doświadczenia, chcemy przy współpracy z obecnymi tu sygnatariuszami podjąć decyzje i włączyć się aktywnie w przygotowanie kolejnego terenu, który ma kilkaset hektarów. Trenu, który będzie kontynuacją dla tworzenia miejsc przyjaznych dla inwestorów.

 

Starosta podkreślił, że takie strefy inwestycyjne wiążą się z setkami nowych miejsc pracy, które są szczególnie ważne dla młodych osób.

 

 

 

Teren w Świlczy obejmuje obszar 312 ha. W połączeniu z atrakcyjną lokalizacją, w bezpośrednim położeniu Rzeszowa oraz Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z populacją przekraczającą 300 tysięcy osób, a także bliskością najważniejszych szlaków komunikacyjnych - autostradą A4 i drogą szybkiego ruchu S-19 oraz portu lotniczego Rzeszów Jasionka, czyni ten obszar bardzo atrakcyjnym, zwłaszcza dla dużych projektów inwestycyjnych.

 

Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa mówił o tym, co wpływa na atrakcyjność inwestycyjną tego obszaru:

 

Aglomeracja rzeszowska to obszar, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem inwestorów i obserwujemy to niemal każdego dnia. Wpłynęły na to oczywiście dwa czynniki, jak: skracające się łańcuchy dostaw, zwłaszcza po pandemii, ale także położenie regionu w bezpośrednim sąsiedztwie Ukrainy, co będzie miało ogromne znaczenie w przypadku jej odbudowy po zniszczeniach wojennych. Do tego należy dołączyć także znakomite położenie na skrzyżowaniu dwóch transeuropejskich tras transportowych – mówił prezydent Rzeszowa.

 

Utworzenie Obszaru Inwestycyjnego na terenie Gminy Świlcza przełoży się na wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki oparty na innowacyjności i transferze technologii, poprawę możliwości inwestycyjnych, wspomaganie lokalizacji nowych inwestycji zewnętrznych, rozwój infrastruktury aktywizującej lokalną i regionalną przedsiębiorczość, a także intensyfikację współpracy sfer - naukowo-badawczej, administracyjnej oraz gospodarczej.

 

Wójt Świlczy Adam Dziedzic mówił o tym, że podpisane porozumienie ma bardzo dobrą formułę: „jeden wspiera drugiego”. Jest ona ważna, gdyż jest to zadanie niemożliwe do udźwignięcia przez jeden samorząd. Wójt podkreślał również znaczenie tej umowy, za którą stoi teren inwestycyjny dla rozwoju regionu:

 

Musimy  stawiać na rozwój nauki, przemysłu, badań i innowacji. Mamy ludzi młodych, którzy zamiast wyjeżdżać za granicę mogą pracować tutaj, rozwijać gospodarkę, podnosząc  konkurencyjność zarówno samorządu województwa, ale też małej gminy. Małej ale ambitnej – powiedział wójt Adam Dziedzic.

 

Efektem podpisanego porozumienia będzie:

  Stworzenie korzystnych warunków i możliwości lokowania inwestycji strategicznych;

  Zagospodarowanie wolnych terenów dotychczas niezagospodarowanych;

 Doprowadzenie do powstania podstawowej infrastruktury technicznej niezbędnej  
      do prowadzenia i rozwoju podmiotów gospodarczych;

  Wzrost liczby firm korzystających z usług i wykorzystujących pomysły opracowane

      w regionalnych instytucjach naukowo – badawczych i akademickich;

  Wzrost liczby kooperantów pośród firm miejscowych dla firm zewnętrznych,

     w tym międzynarodowych, działających na terenie województwa.

 

Rolą Samorządu Województwa Podkarpackiego jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego województwa, podnoszenia konkurencyjności regionalnej gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Podejmowane przez samorząd województwa działania mają na celu kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego, pobudzanie aktywności gospodarczej oraz rozbudowę infrastruktury technicznej i społecznej o znaczeniu wojewódzkim.

 

Dotychczasowe działania ze strony samorządu województwa w zakresie obszaru inwestycyjnego na terenie gminy Świlcza były związane z ustaleniem zakresu prac koniecznych do wykonania, w celu przystosowania terenu. Obejmowały także spotkania ze wszystkimi sygnatariuszami porozumienia. Samorząd Województwa Podkarpackiego, Uchwałą Sejmiku Województwa podjętą w kwietniu tego roku zobowiązał się do przekazania wsparcia finansowego w wysokości 130 tys. zł dla gminy Świlcza na przeprowadzenie odpowiednich prac planistycznych. 

 

Galeria zdjęć:

Pełna galeria zdjęć: Facebook | Obszar Inwestycyjny na terenie Gminy Świlcza | Konferencja Prasow