Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Sala pełna ludzi

 


Tekst: Monika Konopka
Autor zdjęć: Michał Hubala
Autor wideo: Mateusz Romankiewicz

Biuro Prasowe UMWP

 

Podczas listopadowej sesji sejmiku debata radnych skupiła się wokół planowanego budżetu samorządu województwa na przyszły rok. Jego projekt przedstawił radnym marszałek Władysław Ortyl. Wśród innych tematów znalazły się m.in. kwestie dotyczące zmian w statutach szpitali wojewódzkich, wybór nowego przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz przyjęcie programu współpracy województwa z organizacjami pozarządowymi.

 

Sesja rozpoczęła się uroczyście, wręczeniem Robertowi Antoniowi Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. Nagrodzony Robert Antoń to weterynarz z wykształcenia, który z zamiłowania zajmuje się genealogią oraz odkrywaniem historii naszego regionu. Dzięki jego społecznej pracy i staraniom udało się zrealizować wiele ważnych społecznie przedsięwzięć. Robert Antoń jest także autorem oraz współautorem cennych publikacji historycznych. Popularność przyniosły mu zawłaszcza te dotyczące rodu Kątskich. Laudację odczytała wicemarszałek Ewa Draus, która powiedziała, że jego działania dają „świadectwo człowieka niezwykle zaangażowanego w życie regionalnej wspólnoty”:

 

Wielkiej pasji, jaką jest odkrywanie i dokumentowanie przeszłości, pan Robert Antoń poświęcił wiele lat swojego życia, a staranność i dbałość przekuły jego hobbystyczną pasję w naukowe działania, doceniane przez liczne autorytety – czytała w laudacji wicemarszałek Ewa Draus.

 

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele rodu Kątskich, z którymi współpracuje uhonorowany. Po odebraniu odznaki, Robert Antoń powiedział, że jego praca nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc wielu osób, które udzieliły mu wsparcia.

 

Uznanie mojej dotychczasowej pracy, społecznej i publicystycznej traktuję jako zobowiązanie do dalszego jej kontynuowania – powiedział Robert Antoń.

 

 

Najważniejszym tematem listopadowej sesji były kwestie dotyczące przyszłorocznego budżetu. Projekt budżetu, ze szczegółowymi danymi i omówieniem kierunków finansowych działań samorządu województwa omówił marszałek Władysław Ortyl.

 

To jest budżet na czas związany z otaczającym nas kryzysem. Jednocześnie jest budżetem, który nas przygotowuje do przyjęcia środków europejskich i także – mimo, ze tych środków unijnych jeszcze nie widać w tym budżecie – jest budżetem bardzo proinwestycyjnym. 55% wydatków tego budżetu trafi właśnie na nasze działania majątkowe, co oznacza, że ma charakter właśnie bardzo proinwestycyjny. Porównując się do wszystkich województw to jest to najlepszy wskaźnik i to nas wyróżnia – mówi marszałek Władysław Ortyl.

 

 

Dochody przyszłorocznego budżetu zostały zaplanowane w wysokości 1 mld 833,2 mln zł a wydatki na poziomie 2 mld 047,1 mln zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 911,9 mln zł, co stanowi 44,5% wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 mld 135,2 mln zł, co stanowi 55,5% wydatków ogółem.

 

Wydatki majątkowe dotyczą inwestycji wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego, jak też zadań planowanych do wykonania w trakcie jednego roku budżetowego. Na realizację zadań inwestycyjnych wieloletnich zaplanowano wydatki w kwocie 935,5 mln zł, natomiast na inwestycje jednoroczne 199,7 mln zł. Największe kwoty w ramach wydatków zostały rozdzielone następująco:

 

444 mln złotych – na inwestycje związane z kolejowym przewozem osób na terenie województwa.Wydatki w tym zakresie dotyczyć będą przede wszystkim zakupu taboru kolejowego – 341,9 mln zł oraz budowy zaplecza technicznego w ramach „Budowy Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA” – 100,6 mln zł.

 

426,9 mln zł – wydatki dotyczące dróg wojewódzkich- budowy, przebudowy, modernizacji dróg, chodników oraz inwestycji w zaplecze techniczne służące utrzymaniu dróg wojewódzkich.

 

Najważniejsze z nich to:

 

-     rozbudowa DW 878 od granicy miasta Rzeszowa (ul. Lubelska) do DW 869 – 71,0 mln zł,

-     rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 od skrzyżowania z DK 9 w Nowej Dębie do skrzyżowania z DK 77 w Nisku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – 51,4 mln zł,

-     budowa DW nr 858 Zarzecze - granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków – 40,8 mln zł,

-     budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 od węzła A4 "Łańcut" do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie – 34,0 mln zł,

-     budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową  
i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jarosław – 30,4 mln zł,

-     budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - etap II – 27,1 mln zł,

-     Przebudowa /rozbudowa DW  895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk – 24,0 mln zł.

 

137 mln złotych – na ochronę zdrowia. Najważniejsze zadania to:

 

-     profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacja w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie – 21,0 mln zł,

-     zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 16,2 mln zł,

-     przebudowa budynku Histopatologii i Patomorfologii w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 13,0 mln zł,

-     modernizacja kliniki ortopedii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2  
w Rzeszowie KSW Nr 2 w Rzeszowie – 12,0 mln zł.

16,8 mln zł – na działania w sferze kultury:

-     dostosowanie budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej – 3,1 mln zł

-     opracowanie dokumentacji projektowej przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu w celu adaptacji dwóch budynków przy ulicy Rogozińskiego – 1,6 mln zł

-     rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku magazynowego oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku administracyjnego Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – 1,4 mln zł

-     przygotowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno – budowlanej dotyczącej budowy Nowej Sceny Teatru – 1,2 mln zł, inwestycja realizowana przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

 

Aż 61,6 mln złotych zostało zaplanowane jako rezerwa celowa na zadania inwestycyjne. Środki te zostaną wykorzystane m.in. jako wkład własny czy na zwiększenie kwot na sfinansowanie zamówień publicznych.

 

Mamy dużą kumulację środków na wkłady własne przyszłych projektów związanych z Unią Europejską czy Krajowym Planem Odbudowy. Takie rezerwy musimy tworzyć, musimy je mieć, ale nie zaniedbujemy bieżących inwestycji – dodał marszałek Ortyl.

 

W projekcie budżetu zaplanowano również deficyt budżetowy na poziomie 213,9 mln zł. Będzie on finansowanywyłącznie ze środków będących już w dyspozycji samorządu województwa i jak wyjaśniał marszałek, nie rodzi potrzeby zaciągania kredytów czy pożyczek.

 

Mamy szczególną sytuację w tym roku, dlatego, że dochody wpłynęły nam w roku ubiegłym, ale ich nie wydaliśmy, będziemy ponosili te wydatki w przyszłym roku, a różnica, która nazywa się „deficyt”, pojawia się jako różnica między przychodami a wydatkami – tłumaczy marszałek Władysław Ortyl.

 

W 2023 roku nie będą zaciągane kredyty, pożyczki długoterminowe lub emitowane obligacje komunalne. Natomiast dokonana zostanie spłata pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach 2010-2012 oraz wykup obligacji wyemitowanych w 2009 roku na łączną kwotę 32,6 mln zł. Stan zadłużenia samorządu województwa na koniec 2023 roku wyniesie 183,1 mln zł.

 

Marszałek przedstawił także, jak prezentuje się województwo podkarpackie na tle innych regionów, a jak podkreślił marszałek wypadamy bardzo dobrze:

 

Mamy największy procentowy udział wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem ze wszystkich regionów! A wydatki majątkowe to wydatki na tak ważne i potrzebne inwestycje. Kwota, jaką na nie planujemy, plasuje nas na trzecim miejscu w kraju. Jednocześnie nasze województwo ma najniższe spośród regionów wydatki bieżące. I jesteśmy też jednym z najmniej zadłużonych województw w Polsce. Całkiem dobrze wyglądają również nasze planowane dochody, które plasują nas pod tym względem na szóstej pozycji w kraju – tłumaczy marszałek Władysław Ortyl.

 

Według tych analiz i porównań do innych regionów nasze województwo jest w bardzo dobrym miejscu. Jest to zasługa dobrej polityki zarządu jak i współpracy z sejmikiem, który tę politykę zarządu wspiera. Według klubu radnych PiS jest to dobry budżet – mówił wiceprzewodniczący klubu Bogdan Romaniuk.

 

W imieniu radnych Koalicji Obywatelskiej głos na temat budżetu zabrał Antoni Pikul, który wyraził obawy czy uda się zrealizować wszystkie inwestycje budżetowe. Z kolei radny Jan Tarapata wypowiadał się w imieniu radnych PSL i mówił w kontekście budżetu między innymi o konieczności zatrzymania w regionie młodych osób i możliwości szybkiego „skonsumowania” środków unijnych.

 

Dobrze, że wydatki majątkowe są duże, dobrze, że nie wszystko przeznaczamy na konsumpcję – powiedział radny Tarapata.

 

Po pierwszym czytaniu projektu  budżetu trafi on do prac sejmikowych komisji, które zgłoszą do niego swoje uwagi. Zbiorcze zestawienie uwag zgłoszonych przez komisje i radnych zostanie opracowane przez Komisję Budżetu i przekazane do zarządu celem ustosunkowania się do nich. O przyjęciu budżetu radni będą decydować po jego II czytaniu, podczas grudniowej sesji sejmiku – tłumaczy Rafał Polak – dyrektor Kancelarii Sejmiku.

 

Jednym z punktów sesji było również przyjęcie „Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na rok 2023, który określa cele, zasady, formy oraz obszary wzajemnej współpracy. Program współpracy uchwalany jest przez Samorząd Województwa każdego roku. Na jego realizację samorząd województwa planuje przeznaczyć 33,7 mln złotych.

 

Radni przegłosowali także zmiany w sejmikowych komisjach. Z członka Komisji Rozwoju Regionalnego zrezygnował radny Krzysztof Feret. Zmiany nastąpiły także w Komisji Rewizyjnej, a były niezbędne w związku z usunięciem radnego Andrzeja Szlęzaka z Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej oraz złożeniem przez niego rezygnacji z przewodniczenia tej komisji. Radni przegłosowali jego odwołanie, a nowym przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Krzysztof Feret, który zgodnie z ustawą, został zaproponowany przez radnych z Koalicji Obywatelskiej. Jego kandydaturę zgłosił Piotr Tomański:

 

Wszyscy znamy merytoryczne podejście Krzysztofa Fereta do pracy, to, że podchodzi profesjonalnie do wszystkiego. Jest doktorem nauk ekonomicznych, nauczycielem akademickim, zawodowo zajmuje się głównie transportem, logistyką  – mówił Piotr Tomański.

 

Z tą zmianą wiążę ogromne nadzieje, jako przewodniczący sejmiku – powiedział o nowym przewodniczącym Komisji rewizyjnej Jerzy Borcz.

 

Tuż po wyborze Krzysztof Feret dziękował za wybór i zobowiązał się do rzetelnej pracy:

 

Mam pewne doświadczenia, które będą pomocne przy pełnieniu tej funkcji – powiedział Krzysztof Feret, dodając: - Przede mną najbliższe dni poświęcone na audyt kompleksowy, diagnozę i plan działania, który chciałbym, żeby szybko powstał.

 

Podczas sesji wybrani zostali także nowi przedstawiciele do składu Rad Społecznych przy Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym w Żurawicy oraz do rad szpitali wojewódzkich nr 1 i 2 w Rzeszowie. W sumie radni wybrali 15 przedstawicieli.

 

Radni zaakceptowali również treść umowy w sprawie prowadzenia wspólnie przez samorząd województwa oraz powiat lubaczowski Muzeum Kresów w Lubaczowie. Wcześniej, w czerwcu tego roku, sejmik podjął uchwałę wyrażającą wolę przyjęcia przez Województwo Podkarpackie od stycznia 2023 roku roli współorganizatora tej instytucji kultury. W trakcie prowadzonych przez zarząd uzgodnień, strony ustaliły między innymi, że umowa zostanie zawarta na czas określony czyli do 31 grudnia 2027 roku, a  wysokość dotacji po stronie województwa wyniesie 650 tys. złotych, zaś po stronie powiatu jest to kwota 1.4 mln złotych.

 

Istotnym punktem sesji była prezentacja informacji na temat: Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia po negocjacjach z Komisją Europejską oraz programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Wicemarszałek Ewa Draus przedstawiła też informację o stopniu realizacji „Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2030” oraz przekazała informacje na temat: Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad, Programu Strategicznego Błękitny San i Programu Rozwoju Roztocza.

 

W sesji wziął udział poseł Andrzej Szlachta oraz Grażyna Szarama – przedstawicielka biura europosła Bogdana Rzońcy.

 

Galeria zdjęć:

Pełna galeria zdjęć: Facebook | LV sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego