Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 Grafika trzech postaci z napisałem centrum wsparcia doradczego

 

CWD Plus to kolejna edycja projektu realizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy ze Związkiem Miast Polskich oraz Fundacją Fundusz Współpracy. Z kolei samorządy województw ze względu na swą rolę w kształtowaniu polityki rozwoju województwa oraz funkcję instytucji zarządzających programami regionalnymi, zaangażowane zostały w wymiarze doradczym w realizację projektu.

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji gmin i powiatów do zarządzania strategicznym rozwojem lokalnym w partnerstwach społeczno-gospodarczych.

Nowa edycja projektu rozpoczęła się w kwietniu br. i ma być wdrażana przez okres około 15 miesięcy, czyli od kwietnia 2022 r. do końca czerwca 2023 r. W ramach nowej edycji wsparcie uzyskają zarówno dotychczasowe partnerstwa uczestniczących w pilotażu Centrum Wsparcia Doradczego, jak również partnerstwa nowo wybrane. Wśród nowych partnerstw wsparciem objęte mogły zostać miasta średnie tracące funkcje społeczno - gospodarcze wraz z ich obszarem funkcjonalnym oraz obszary zagrożone trwałą marginalizacją.

Zakres wsparcia w ramach CWD Plus składać się będzie z doradztwa strategicznego, mającego za zadanie przeprowadzenie nowych partnerstw przez proces planowania i przygotowania strategii terytorialnych, a także doradztwa projektowego, w ramach którego partnerstwa uczestniczące w pilotażu uzyskają wsparcie w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki na realizację projektów strategicznych wypracowanych w poprzedniej edycji. Nowa edycja CWD Plus zakłada także sieciowanie i wymianę wiedzy między samorządami na poziomie lokalnym i regionalnym.

Łącznie w nowej edycji projektu wsparcie w zakresie doradztwa strategicznego uzyskało 40 nowych partnerstw z terenu całej Polski, zaś wsparcie projektowe skierowane zostało do 38 partnerstw (w tym do 37 partnerstw uczestniczących w poprzedniej edycji projektu). 

Z terenu województwa podkarpackiego w CWD Plus rekomendację Zarządu Województwa Podkarpackiego otrzymały dwa nowe partnerstwa tj. Jarosławsko-Przeworskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju oraz Stowarzyszenie Czwórmiasto. Ponadto kontynuacje udziału w kolejnej edycji projektu potwierdziły trzy partnerstwa dotychczas biorące udział w pilotażu, tj.: Gmin Zagłębia Ambitnej Turystyki, Gmin powiatu brzozowskiego, Gmin powiatu kolbuszowskiego.

Więcej na temat projektu na stronie MFiPR www.gov.pl, zakładka Centrum Wsparcia Doradczego