DSC06940Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłasza konkurs na realizację projektów w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Celem konkursu jest wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi.
O dofinansowanie mogą się starać podmioty lecznicze, które posiadają umowę z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Alokacja na konkurs wynosi: 40 mln zł, przy czym maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania na pojedynczy projekt nie może przekroczyć 1 000 000 PLN.
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od 31 sierpnia 2015 r. do 30 października 2015 r. na adres:
Ministerstwo Zdrowia,
Departament Funduszy Europejskich
ul. Miodowa 15, 00‐952 Warszawa
Dla podmiotów zainteresowanych złożeniem wniosku zorganizowane zostaną spotkania informacyjne w:
Krakowie – 4 września 2015 r.
Poznaniu – 18 września 2015 r.

Po szczegółowe informacje na temat konkursu zapraszamy na stronę: http://www.zdrowie.gov.pl/aktualnosc-34-2358-Ministerstwo_Zdrowia_oglasza_konkurs_na_tworzenie_i_prowadzenie_dziennych_domow_opieki_medycznej.html