Marszałek Władysław Ortyl odebrał w Warszawie umowę dotyczącą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Decyzje dotyczące Umowy partnerstwa i programów operacyjnych dla polskich regionów wręczyły Komisarz UE ds. polityki regionalnej Corina Cretu oraz Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak. W uroczystości uczestniczyła także premier Ewa Kopacz oraz marszałkowie wszystkich polskich regionów. 

Wcześniej marszałek Ortyl wraz z gospodarzami innych województw uczestniczył w debacie, poświęconej decentralizacji wdrażania funduszy europejskich w Polsce, w kontekście szczegółowych zapisów rozporządzeń Komisji Europejskiej na lata 2014-2020. 

Wręczenie decyzji dotyczących programów operacyjnych jest symbolicznym startem Funduszy Europejskich perspektywy 2014-2020.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 to instrument rozwoju regionu, który ma pomóc przełamać bariery i wykorzystać potencjał województwa, uwzględniając przy tym kierunki określone w unijnych, krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego do regionu trafi 2 114,2 mln euro, z czego na działania w ramach EFRR - 1 519,5 mln euro, natomiast na realizację projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego - 594,7 mln euro. Kwota na lata 2014-2020 jest wyższa niż ta przypadająca na województwo w ramach perspektywy 2007-2013.

W perspektywie 2014-2020, wsparcie unijne ma zostać przeznaczone głównie na projekty, które najbardziej przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia. Najwięcej środków, bo 406,4 mln euro zainwestowanych zostanie w infrastrukturę komunikacyjną, m.in. połączenie regionalnej infrastruktury transportowej z siecią TEN-T

 

Na działania na rzecz zwiększenia konkurencyjności regionalnej gospodarki pójdzie ponad 374 mln euro. Głównym beneficjentem tych środków będą przedsiębiorcy, realizujący projekty z zakresu prac badawczo-rozwojowych oraz wprowadzający innowacyjne rozwiązania. Wsparcie  dotyczyć będzie głównie branż zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji.

 

Znaczącą część RPO WP 2014-2020 stanowić będą działania związane ze spójnością przestrzenną i społeczną, rynkiem pracy, integracją społeczną oraz edukacją.

 

Wyznaczone przez Komisję Europejską cele tematyczne realizowane w ramach RPO WP 2014-2020 uporządkowane zostały w 10 osiach priorytetowych:

 

1.            Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka - 374 mln euro

2.            Cyfrowe Podkarpackie – 81 mln euro

3.            Czysta energia – 253,7 mln euro

4.            Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego – 186,2 mln euro

5.            Infrastruktura komunikacyjna - 406,4 mln euro

6.            Spójność przestrzenna i społeczna – 217,8 mln euro

7.            Regionalny rynek pracy – 227,4 mln euro

8.            Integracja społeczna – 169,1 mln euro

9.            Jakość edukacji i kompetencji w regionie – 128,5 mln euro

10.          Pomoc techniczna – 69,7 mln euro

Pierwsze nabory konkursowe w ramach RPO WP 2014-2020 mają ruszyć już w III kwartale 2015 roku.

          

Aleksandra Gorzelak –Nieduży
Biuro prasowe UMWP
Fot. Ministerstwo  Infrastruktury i Rozwoju