W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2021 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III” wpłynęło 7 ofert. Wszystkie złożone oferty spełniają wymogi formalne i podlegają ocenie merytorycznej.