Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 17/453/24 z dnia 8 lipca 2024 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2024 roku zgodnych z założeniami Programu "Podkarpacki Naturalny Wypas III".


Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego i powierzenia im do realizacji zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 
W ramach konkursu należy składać oferty dotyczące realizacji działania utrzymującego i poprawiającego walory przyrodnicze i krajobrazowe terenów łąkowo-pastwiskowych na obszarze województwa podkarpackiego poprzez prowadzenie wypasu ekstensywnego zwierząt gospodarskich trawożernych (bydło, owce, konie, kozy lub jeleniowate).
Zadanie realizowane będzie w formie powierzenia
Oferty należy składać w terminie do dnia 30 lipca 2024 r. włącznie.
Oferty należy składać w następujący sposób:
a) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, w godzinach (poniedziałek 7.30-18.00, wtorek-piątek 7.30-15.30) - decyduje data wpływu;
b) lub przesłać na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert – Program „Podkarpacki Naturalny Wypas III” - decyduje data stempla operatora pocztowego;
c) lub przesłać za Pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, z wykorzystaniem platformy ePUAP. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym albo podpisem osobistym - decyduje data nadania.
Do pobrania:
1. UCHWAŁA - ogłoszenie otwartego konkursu ofert (plik docx, rozmiar 24 KB)
2. REGULAMIN otwartego konkursu ofert (plik docx, rozmiar 86 KB)
3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego (plik docx, rozmiar 31 KB)
4. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (plik docx, rozmiar 25 KB)