Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 Zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 764), kompetencje dotyczące konopi włóknistych zostały powierzone Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który realizuje mechanizm: Monitorowanie rynku konopi włóknistych.
Podstawowym celem mechanizmu jest wsparcie rozwoju upraw konopi włóknistych, przy jednoczesnym uwzględnieniu celu jakim jest przeciwdziałanie narkomanii.
Nowe przepisy ułatwiają podmiotom prowadzenie działalności w zakresie uprawy i skupu konopi włóknistych dzięki m.in:

  • szybkiej rejestracji,
  • zniesieniu obowiązku uzyskania corocznego zezwolenia,
  • zniesieniu ograniczenia powierzchniowego, regionalnego oraz czasowego w wydawanym zaświadczeniu,
  • umożliwieniu uprawy konopi włóknistych na potrzeby własne – nie więcej niż 1 ha rocznie.


Zgodnie z nowymi regulacjami, wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zezwolenia na uprawę konopi włóknistych, oraz wydane przez marszałka województwa zezwolenia na skup konopi włóknistych, zachowywały ważność przez okres na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
Powyższe regulowała ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 764), opublikowana w dniu 6 kwietnia 2022 r., weszła w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. 7 maja 2022 r.

Poniżej zamieszczamy linki dotyczące przedmiotowych zagadnień zawartych na stronie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Konopie włókniste

Mak