Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Pastwisko z owcami.

 


Autorzy tekstu i zdjęć Katarzyna Tymuła, Piotr Sitarz 

Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem UMWPBiuro prasowe UMWP

 

Do 30 lipca trwa nabór do programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III”. Do podziału jest ponad 3,3 mln złotych. 

 

„Podkarpacki Naturalny Wypas” to program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego, który stanowi odpowiedź samorządu na problemy środowiskowe. Jest on jednym z instrumentów inwestowania w ochronę walorów przyrodniczych oraz unikalnego krajobrazu naszego regionu – podkreśla marszałek Władysław Ortyl. 

 

Na dotacje dla organizacji pożytku publicznego, wybieranych do realizacji „zadania wypasowego” na podstawie konkursu, w 2024 roku przeznaczona jest kwota ponad 3 milionów 300 tysięcy złotych.

 

Program obejmuje wypas zwierząt na łąkach i pastwiskach województwa podkarpackiego. Beneficjentami mogą być organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i spółdzielnie, kościoły, kluby sportowe, a także przedsiębiorstwa non-profit. Podmioty zgłaszające działki do wypasu są zobowiązane do posiadania dokumentów potwierdzających własność lub prawo dysponowania terenem. Zwierzęta wypasane w ramach programu muszą pozostać w gospodarstwie przez cały okres wypasu.

 

Program „Podkarpacki Naturalny Wypas III” to wyjątkowa w skali Polski inicjatywa,zarówno pod względem zasięgu, jak i sposobu finansowania, który pochodzi ze środków własnych Samorządu Województwa. Pierwsza edycja programu, realizowana w latach 2012-2016 na kwotę ponad 10 mln złotych, spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem organizacji pozarządowych oraz rolników bezpośrednio zaangażowanych w projekt.

 

Promocja cennych terenów oraz bioróżnorodność stały się jednym z priorytetów województwa, co wraz z sukcesem pierwszej edycji programu poskutkowało decyzją o kontynuacji projektu na lata 2017-2020 z budżetem o wartości prawie 11 milionów złotych. Środki pieniężne do rozdysponowania w trzeciej edycji programu, przyjętego na lata 2021–2025, wyniosą ponad 17 milionów złotych. Z tego w 2024 roku do dyspozycji jest 3,3 miliona złotych.

 

Zakres programu systematycznie ulegał znacznemu poszerzeniu, co przyniosło efekty oczekiwane zarówno przez samorząd województwa, jak i uczestników projektu. Jego realizacja przyczyniła się do utrzymania trwałych użytków zielonych, zachowania krajobrazu obszarów o wysokiej wartości przyrodniczej w regionie, a także przyniosła znaczące korzyści ekonomiczne i społeczne.Ekstensywny wypas zwierząt jest najlepszym sposobem na ochronę naturalnego, charakterystycznego dla województwa podkarpackiego, krajobrazu. Sprzyja wspieraniu chowu i hodowli bydła mięsnego i mlecznego oraz wsparciu pszczelarstwa. Dzięki ekstensywnemu wypasowi zwierząt, Podkarpacie jest bogate w naturalne produkty wysokiej jakości, które znacznie przewyższają wartością odżywczą i zdrowotną produkty pochodzące z rolnictwa intensywnego.

 

Informacje dla beneficjentów można znaleźć na stronie: "Podkarpacki Naturalny Wypas III" - ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Galeria zdjęć: