O wpływie innowacyjnych rozwiązań na obszary wiejskie dyskutowali przedstawiciele szkół wyższych oraz rolnicy na konferencji zorganizowanej przez Marszałka Województwa Podkarpackiego wraz z Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Samorząd województwa reprezentował Członek Zarządu Województwa Lucjan Kuźniar.

Samorząd Województwa Podkarpackiego dostrzega potrzebę wspierania lokalnych producentów rolnych, aby zwiększyć ich konkurencyjności na rynku. Liczne szkolenia i konferencje mają  zwiększyć  świadomość rolników, podejmowane są także działania na rzecz współpracy sektora nauki z rolnikami z Podkarpacia oraz tworzenia Grup Producenckich oraz promowania produktów ekologicznych na różnego rodzaju imprezach wystawienniczych. W swym wystąpieniu członek Zarządu podkreślał korzystne warunki przyrodnicze regionu dla produkcji rolnej oraz konieczność poprawy współpracy pomiędzy sektorem nauki a producentami rolnymi w celu wprowadzania innowacyjnych rozwiązań.

Podkarpaccy  rolnicy stoją dziś w obliczu podwójnego wyzwania – nie tylko konieczności zwiększenia i unowocześniania swojej produkcji, ale  również osiągnięcia tego w sposób zrównoważony. To właśnie zrównoważona produkcja jest szansą  dla rozwoju obszarów wiejskich, a jednocześnie dla ochrony różnorodności biologicznej, zapewnienia rentowności czy  przeciwdziałania zmianom klimatu.

W obecnych czasach wyzwania związane z innowacjami stały się bardziej złożone, dlatego rozwiązania muszą być opracowywane wspólnie przez zainteresowane strony. W tym procesie „współtworzenia” nowoczesnych metod trzeba zrozumieć zróżnicowane motywy poszczególnych podmiotów oraz istniejące między nimi bariery instytucjonalne, a następnie im zaradzić. Aby lepiej zrozumieć różnice w postrzeganiu tego nowego paradygmatu innowacji, przedstawiciele środowiska badawczego, decydenci, rolnicy oraz społeczności obszarów wiejskich muszą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat tego, co określa innowacje w tym nowym kontekście oraz procesy i bariery z związane z ich tworzeniem i wprowadzaniem –mówił Lucjan Kuźniar.

Członek zarządu Lucjan Kuźniar przypomniał, że samorząd województwa dysponował środkami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowanego w perspektywie 2014-2020, którego głównym celem jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Podkreślał jednak, że program ten pozwalał uznać innowacyjność jedynie za jedno z kryteriów oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, nie pozwalał natomiast na bezpośrednie finansowanie innowacyjnych rozwiązań.

Podczas konferencji wpływ innowacyjności na rozwój obszarów wiejskich zaprezentowali przedstawiciele Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wskazywali przede wszystkim na znaczenie innowacji  zakresie przetwórstwa produktów rolnych i ostrzegali przed zagrożeniami, jakie niesie żywność modyfikowana genetycznie (GMO) dla zdrowia konsumentów oraz wskazywali na nowe rozwiązania techniczno-technologiczne w przetwórstwie oraz znaczenie Ekoinnowacji.


 

Paweł Tworek
Kancelaria Zarządu