Samorząd Województwa Podkarpackiego

Strategia rozwoju województwa

 
 
 

  

  

Dokumenty do pobrania:

 1. Strategia rozwoju województwa - Podkarpackie 2030 (plik DOCX, rozmiar 7,3 MB)

 


Celem inwestycji jest wsparcie przedsięwzięć MŚP poprzez rozszerzenie lub dywersyfikację prowadzonej działalności w sektorach hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, w szczególności poprzez:

 • unowocześnienie bazy usługowej lub produkcyjnej,
 • zmianę sposobu produkcji lub dostarczania produktów lub usług,
 • pozyskanie nowych dostawców, dystrybutorów lub usługodawców,
 • wdrożenie metod odmiennych od dotychczas stosowanych.

Beneficjaci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora HoReCa, turystyka lub kultura, które w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30% liczony rok do roku. O pomoc będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa, prowadzące działalność w ramach wskazanej w regulaminie konkursu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku musi prowadzić działalność gospodarczą w sektorze HoReCa, turystyka lub kultura oraz potwierdzić, że na dzień 31 grudnia 2019 lub najpóźniej od 20 marca 2020 r. prowadził działalność gospodarczą w sektorze (HoReCa), turystyka, kultura oraz w województwie, w którym zgłasza lokalizację przedsięwzięcia MŚP.

Wśród kodów PKD znajdują się:

 • Dział 55 – Zakwaterowanie: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
 • Dział 56 – Działalność Usługowa Związana Z Wyżywieniem: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, Ruchome placówki gastronomiczne, Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering), Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • Dział 59 – Działalność Związana z Produkcją Filmów, Nagrań Wideo, Programów Telewizyjnych, Nagrań Dźwiękowych i Muzycznych: Działalność związana z projekcją filmów;
 • Dział 77 – Wynajem i Dzierżawa: Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;
 • Dział 79 – Działalność Organizatorów Turystyki, Pośredników i Agentów Turystycznych oraz Pozostała Działalność Usługowa w Zakresie Rezerwacji
  i Działalności z Nią Związane
  : działalność agentów turystycznych, działalność pośredników turystycznych, działalność organizatorów turystyki, działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, działalność w zakresie informacji turystycznej, Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana);
 • Dział 82 – Działalność Związana z Administracyjną Obsługą Biura i Pozostała Działalność Wspomagająca Prowadzenie Działalności Gospodarczej: Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • Dział 85 – Edukacja: Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 • Dział 91 – Działalność Bibliotek, Archiwów, Muzeów oraz Pozostała Działalność Związana z Kulturą: Działalność muzeów, Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony, Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

MŚP może otrzymać wsparcie w ramach następujących komponentów:

a) inwestycje w projektowanie i produkcję towarów i usług, takich jak:

i. zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług;

ii. roboty budowlane, w tym budowa nowych linii produkcyjnych;

- element inwestycyjny jest obligatoryjny;

iii. inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, recyklingu/ponownego wykorzystania odpadów oraz wdrożenia rozwiązań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych;

iv. działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych (w celu dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych kryzysów w sektorze, w którym prowadzona jest działalność).  

b) komponent szkoleniowy, obejmujący podnoszenie/zmianę kwalifikacji pracowników dzięki zapewnieniu szkoleń w zakresie nowych rozwiązań informatycznych, nowych technologii, analizy potrzeb klienta, zarządzania informacjami/danymi, a także zarządzania ryzykiem;

c) komponent doradczy w zakresie realizacji przedsięwzięcia MŚP (maks. do 30% wartości przedsięwzięcia):

 • realizacja przedsięwzięcia może nastąpić dopiero po aplikacji do naboru;
 • okres realizacji przedsięwzięcia MŚP nie może być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy;
 • okres realizacji przedsięwzięcia MŚP nie może wykraczać poza datę 31 stycznia 2026 r.

Nabór wniosków został przedłużony do 18 czerwca 2024 r. 

Wnioski można składać wyłącznie w postaci elektronicznej przez Lokalny System Informatyczny PARP: https://lsi.parp.gov.pl/auth

https://rarr.rzeszow.pl/aktualnosci/horeca-wydluzenie-terminu-skladania-wnioskow-do-18-czerwca-2024-r-do-godziny-1600/
https://www.parp.gov.pl/component/knowledge/player/1279
https://kpo.parp.gov.pl/component/grants/grants/inwestycje-w-dywersyfikacje-dzialalnosci-sektora-horeca-oferta-dla-przedsiebiorcow