konferencja grafika 2Województwo Podkarpackie zaprasza małe i średnie przedsiębiorstwa z Województwa Podkarpackiego do udziału w Konferencji „Klucz do sukcesu przedsiębiorstwa – jak łączyć siły i pozyskiwać środki finansowe na działalność biznesową”. Dofinansowanie uczestnictwa skierowane jest wyłącznie do małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę (oddział lub filię lub zakład) i prowadzących działalność w Województwie Podkarpackim.

W ramach organizowanego przedsięwzięcia realizowanego z projektu RPO WP 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości, Województwo Podkarpackie pokrywa koszty biletów lotniczych na trasie Rzeszów – Warszawa – Rzeszów dla przedsiębiorcy.

Zgodnie z Regulaminem dofinansowania uczestnictwa w Konferencji, termin nadsyłania wniosków upływa 18 czerwca 2019 r.

Nadesłane zgłoszenia będą poddane ocenie formalnej, na podstawie której wyłonione zostaną firmy objęte dofinansowaniem (maksymalnie 20 firm). Do udziału w Misji zakwalifikowane zostaną przedsiębiorstwa według kolejności poprawnie złożonych zgłoszeń.

Informacji na temat Misji udziela Mariusz Stec, numer tel. 17 747 68 13 lub e‑mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.119.1) – tzw. RODO, zgodnie z art. 13 rozporządzenia informujemy, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Województwo Podkarpackie z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie 17 747 67-09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru wniosków na dofinansowanie udziału w wyjeździe na Misję gospodarczą do Paryża, który odbędzie się w dniach 16-18.06.2019 r., realizacji umowy o udzielenie pomocy de minimis, przygotowywaniu relacji z wydarzenia oraz rozliczania projektu pn. Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego, finansowanego ze środków UE – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020, na podstawie umowy oraz zgody uczestników wydarzenia i odpowiednich przepisów prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.),

4) dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji dokumentów obowiązujących administratora, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w związku z zawartą umową,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie oraz usunięcia danych na zasadach określonych w art. 17 RODO,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych,

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych będzie skutkować odmową udzielenia przedmiotowego wsparcia w postaci de minimis,

8) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy powierzenia oraz inne podmioty uprawnione z mocy prawa, lub w oparciu o Pani/Pana zgodę.

Dokumentacja do pobrania:

1.           Regulamin uczestnictwa w Konferencji

2.           Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa - Wniosek o uczestnictwo

3.           Załącznik nr 1 do Wniosku o uczestnictwo - Fiszka informacyjna nt. przedsiębiorstwa

4.           Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

5.           Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa - Sprawozdanie merytoryczne z wyjazdu

6.           Załącznik nr 4 do Regulaminu uczestnictwa - Wzór umowy o dofinansowanie

7.           Załącznik nr 1 do Umowy o dofinansowanie - Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis

8.           Załącznik nr 5 do Regulaminu uczestnictwa - Kryteria wyboru przedsiębiorców

9.           Załącznik nr 6 do Regulaminu - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

10.         Zaproszenie na konferencję oraz Agenda